Projekt Interreg Central Europe

1. etapa2. etapa3. etapa4. etapa5. etapa6. etapa


logo-rumobil.jpgOficiální stránky projektu:

Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020

Oficiální stránky projektu:

RUMOBILRural Mobility in European Regions affected by Demographic Change
RUMOBIL.

(Mobilita v evropských regionech venkovského charakteru procházejících demografickými změnami).

Projekt RUMOBIL je realizován v období od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2019 v rámci programu:

Interreg CENTRAL EUROPE 2014 – 2020 a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Projektu se účastní 13 partnerů ze 7 států:
1. Spolkové ministerstvo regionálního rozvoje a dopravy Saska-Anhaltska (DE)

další partneři projektu:
2. Mazovské vojvodství (PL)

3. Svaz pro železnici (HR) - odstoupili z projektu.

4. Chorvatské dráhy (HR)

5. Kraj Vysočina (CZ)

6. JIKORD s.r.o. (CZ)

- se po předchozím projednání v zastupitelstvu Jihočeského kraje dne 16. 4. 2015 (schváleno kofinancování 15% způsobilých výdajů projektu) připojil k mezinárodnímu projektu RUMOBIL (Rural Mobility), který byl předložen v rámci 1. výzvy uvedeného programu pro léta 2014 - 2020 v dubnu 2015. Projekt byl v prvém kole výzvy úspěšný a postoupil do druhého kola. Podrobná žádost byla předložena vedoucím partnerem ve stanoveném termínu do 5. 11. 2015 a rozhodnutí o kofinancování projektu z evropských prostředků do výše 85% výdajů bylo přijato 30. 6. 2016. Pro zajištění správy a administrace projektu byl na JIKORD přijat manažer projektu Ing. Zuzana Jelínková.

rumobil-vchod-z-boku.jpg   rumobil-vchod-rovne.jpg

7. Vysoká škola ekonomická a technická v Českých Budějovicích (CZ)

8. T Bridge s.r.o. (IT)

9. Agentura pro mobilitu a místní veřejnou dopravu Modena (IT)

10. Žilinská univerzita v Žilině (SK)

11. Žilinský samosprávný kraj (SK)

12. Župa Szabolc-Szatmár-Bereg (HU)

13. Město Nagykálló (HU)

Cílem projektu je zlepšení dostupnosti venkovských regionů s postupně stárnoucím obyvatelstvem v Jižních Čechách. Změny organizace a kvality veřejné dopravy nyní řeší mikroregiony ve Střední Evropě. S vedoucím partnerem Spolkového ministerstva regionálního rozvoje a dopravy Saska-Anhaltska a dalšími 12 partnery se řeší klíčové aktivity:

1) řízení projektu - především jako celku po věcné a finanční stránce, koordinaci realizace jednotlivých aktivit a monitoring postupu realizace projektu, včetně podávání zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu Řídícímu orgánu programu Interreg CENTRAL EUROPE. Řízení projektu zajišťuje tzv. Steering Group (Řídící skupina), složená ze zástupců všech projektových partnerů.

2) Komunikace a šíření poznatků - zajištěnost směřování výstupů a výsledků projektu směrem k cílovým skupinám, zajištění informování široké veřejnosti o projektu a jeho propagace s využitím různých prostředků, jako jsou internet, zprávy, informační brožury, články v odborných periodicích či konference. Jako součást této aktivity je plánována též doprovodná mediální kampaň včetně mezinárodní soutěže o nejlepší inovativní návrhy řešení vybraných problémů veřejné dopravy v periferních regionech.

3) Výměna zkušeností - a přenos znalostí v oblasti inovativních dopravních koncepcí a řešení pro periferní regiony. Sdělování zkušeností a dobré praxe mezi partnery projektu v oblasti organizace a fungování veřejné dopravy v regionech s převážně venkovským charakterem, zejména formou odborných workshopů, seminářů a studijních návštěv. Na základě takto získaných poznatků budou zpracována doporučení a návrhy opatření ke změně, revizi či aktualizaci dopravních koncepcí v partnerských regionech.

4) Pilotní aktivity k ověření navržených řešení - v rámci této aktivity dojde k pilotnímu ověření a otestování na vržených inovativních přístupů k řešení veřejné dopravy v periferních regionech. Z poznatků zjištěných v průběhu pilotního testování budou vypracována obecná doporučení pro optimalizaci fungování veřejné dopravy v regionech venkovského charakteru. Tyto poznatky budou zohledněny při přípravě, popř. revizi dopravních koncepcí či plánů v partnerských regionech a zároveň budou sloužit jako příklad dobré praxe přenositelný do ostatních regionů EU, které čelí podobným problémům a výzvám.

Pro Jihočeský kraj společnost JIKORD předpokládá:

- zpracování dynamického dopravního modelu Jihočeského kraje,

- 2 pilotní demonstrační projekty (příprava a realizace) v okrajových oblastech kraje,

- výměna zkušeností a informací z dopravní obsluhy řídce osídlených regionů.


Vývoj v jednotlivých etapách

anotace-obloucek-jikord.jpg

1. etapa projektu RUMOBIL (1. 6. 2016 - 30. 11. 2016)

Nagykálló
V této etapě se uskutečnilo úvodní setkání partnerů v Nagykálló v Maďarsku, kde došlo k oficiálnímu zahájení. Partneři společně projednali podrobnosti k realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu. Bližší informace získáte kliknutím ZDE.


Mannheim
Byla také realizována studijní cesta do Mannheimu do firmy Verkehrverbund Rhein-Neckar v Německu. Cílem bylo získání vstupních informací pro orientaci v dopravním modelu pro okrajové, venkovské oblasti s postupně stárnoucím obyvatelstvem. Zprávu ze studijní cesty naleznete kliknutím ZDE. V anglickém jazyce zde.

m-01.jpg

m-02.jpg

VRN Next bike – v systému Verkehrsverbund Rhein-Neckar (dopravní svaz Rýn-Neckar) je možné využít sdílení jízdních kol. V mnoha městech jsou k dispozici k zapůjčení tato kola, které je množné vrátit v kterékoli jiné „stanici". Systém VRN Next bike má k dispozici mobilní aplikaci a webové stránky, které ukazují, kde je kolik volných jízdních kol. Systém je zaveden v mnoha městech v oblasti. Při roční registraci je možné využít prvních třicet minut zdarma, každých dalších 30 minut je zpoplatněno 0,50 € / 1 € dle tarifu, maximálně však 9 € / den. JE možné využít měsíční či týdenní paušál či jednorázové „vypůjčení" bez ročního poplatku, které vychází na 1 € / 30 minut.


m-03.jpg

Regionální vlak v rámci systému VRN, který zajíždí do francouzského města Wissembourg z Neustadt an der Weinstraße. Tato oblast je plně zahrnuta do dopravního systému, včetně návazných autobusových linek. Je to inspirace pro sousední regiony více států a je vidět, že mezi státy cestující hranici nepoznají a mohou využívat veřejnou dopravu na jednu jízdenku, rovněž dobře provázanou.


m-04.jpg

Přestupní terminál v obci Bad Bergzabern, který umožňuje přestup mezi regionálními autobusovými linkami a vlakem z regionální tratě, který má návaznosti v obci Winden na regionální expresní vlaky. Kombinace kvalitních přestupů a rychlých regionálních vlaků výrazně zatraktivňuje celý systém veřejné dopravy.


m-05.jpg

Doprava zaměstnanců do průmyslového areálu firmy BASF ve městě Ludwinghafen. Tato železniční vlečka je velmi využívána nejen k dopravě komodit, ale i zaměstnanců a obchodních partnerů. Takto může být využito mnoho dalších vleček v České republice.


m-06.jpg

m-07.jpg

Přestupní terminál ve městě Weinheim, kde je možnost přestupu z autobusů a vlaku z venkovských oblastí na páteřní železniční trať a regionální tramvajovou trať. Terminál nabízí i dostatek míst na jízdní kola.


m-08.jpg

Atraktivitu veřejné dopravě dodávají také nové regionální vlaky francouzského výrobce Alstom, model LINT 41, které jsou zde verzi LINT 41 a LINT 54. Dopravce DB, vlaky však jsou v nátěru místního dopravního svazu a symbolizují plástvovitou strukturu tarifu.


2. etapa projektu RUMOBIL (1. 12. 2016 - 31. 5. 2017)

Záhřeb
Další velmi zajímavé setkání hlavního partnera a dalších 12 partnerů projektu RUMOBIL se uskutečnilo v Záhřebu ve dnech 28. 2. 2017 - 2. 3. 2017. Partner HŽ PP (národní dopravce v Chorvatsku) představil svůj pilotní projekt Dopravní obslužnosti obce Ozalj s okolními oblastmi.

Velmi příznivě jsme hodnotili přístup a připravenost tohoto setkání ze strany HŽ PP. Setkání přispělo k posunu prací na jednotlivých pilotních projektech – informace o realizovaných nebo připravovaných výběrových řízení, dále příprava nebo etapovitá realizace projektů. Bližší informace získáte kliknutím ZDE.

z-01.jpg

Úvodní večer, který začal neformálním programem – prohlídkou města s účastníky jednání.


z-02.jpg

z-03.jpg

Přesun vlakem do města Ozalj, dopravce jsou Chorvatské železnice, což je jeden z partnerů projektu.


z-04.jpg

z-05.jpg

Zástupci hostitele – Chorvatských železnic a starostka města Ozalj; ostatní partneři na jednání v blízkosti města Ozalj v obci Jaškovo.


z-06.jpg

Hrad ve městě Ozalj, který je cílem pilotního provozu přímých vlaků Zagreb – Ozalj, což je pilotní projekt Chorvatských železnic, který má ověřit poptávku po tomto spojení, neboť je také zvažováno na této trati zcela ukončit provoz a hledá se řešení, jak provoz udržet dlouhodobě.
Příklady dobré praxe ze Záhřebu a okolí.


z-07.jpg

Nové elektrické jednotky na příměstské vlaky v Záhřebu.


z-08.jpg

Na vybraných linkách provozovaných místním dopravním podnikem je možné převést jízdní kolo na zádi autobusu. Tato linka je ukončena v přírodním parku Medvednica.


3. etapa projektu RUMOBIL (1. 6. 2017 - 30. 11. 2017)

Žilina
Na začátku třetí etapy se ve dnech 7. - 9. června uskutečnilo partnerské setkání v Žilině. Tématem diskuzí byl aktuální stav aktivit a další harmonogram. Workshop byl zejména zaměřen na implementaci pilotních projektů. V rámci exkurze slovenští kolegové představili návrh na rekonstrukci nádraží v Rájeckých Teplicích ve smyslu propojení různých druhů osobní dopravy. Bližší informace získáte ZDE.

zilina-01.jpg

zilina-02.jpg

zilina-03.jpg

Zahájení setkání prohlídkou města Žilina, výhledy na okolí z věže kostela.


zilina-04.jpg

zilina-05.jpg

Muzeum dopravy v Rajeckých Telplicích, v místě plánovaného přestupního terminálu je umístěna expozice historie železniční dopravy v okolí.


zilina-06.jpg

Přesun na ŽST Žilina-Záriečie, kde proběhlo jednání další den.


zilina-07.jpg

zilina-08.jpg

Prohlídka přilehlého kulturního centra, které je budováno a provozováno místní neziskovou organizací. Jedná se o slámový dům, doplněn bedny od piva, je tím využit prostor pod mimoúrovňovou křižovatkou.


Lutherstadt Wittenberg

Ve dnech 17. 10. 2017 – 20. 10. 2017 se uskutečnilo další partnerské setkání v Sasku-Anhaltsku. Předmětem jednání byl stav projektu a následný postup řešení aktivit. V rámci setkání byla uskutečněna exkurze na vlakové nádraží, které získalo titul nádraží roku a představuje názorný příklad efektivního propojení dálkové a regionální dopravy. Po setkání následovala konference s místními politiky, stakekoholdery a projektovými manažery obdobných projektů. Byly představeny i tři realizované pilotní aktivity v rámci projektu RUMOBIL. Bližší informace získáte kliknutím ZDE.

w-01.jpg

Dveře kostela ve Wittenbergu, kde bylo 31. 10. 1517 vyvěšeno 95 slavných tezí teologa, kazatele a reformátora Martina Luthera, kriticky reagujících na praktiku odpustků. Těmito začátky položil Martin Luther základy protestantské církve.


w-02.jpg

Město Lutherstadt Wittenberg leží ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko a má zhruba 50 000 obyvatel. Je známé jako kolébka reformace, díky působení Martina Luthera a jeho následovníků. Mimo jiné se na seznamu kulturních památek UNESKO.


w-03.jpg

Lutherstadtt Wittenberg Hbf je s 5000 přepravenými osobami za den jedno z nejdůležitějších nádraží ve východní části Saska-Anhaltska. První budova byla postavena v roce 1851, během 2. světové války byla téměř celá zničena. V roce 2012–2013 bylo nádraží přestavěno na koncept zeleného nádraží, prezentující myšlenky „climate-friendly station". Pro stavbu byly použity především přírodní materiály a nádraží využívá obnovitelných zdrojů energie.


w-04.jpg

Historická replika umístěná v budově nádraží.


w-05.jpg

Stejně jako Luther před 500 lety i náš kolega Martin kázal o vybraných tezích veřejné dopravy budoucnosti. Týkaly se vizuálního prostorového členění dopravní infrastruktury, komfortu a atraktivity veřejné dopravy a trendů a potřeb současného marketingu veřejné dopravy.


w-06.jpg

Posterová sekce, JIKORD zde představil pilotní projekt autobusové linky přes oblast Slepičích hor. Tato linka bude obsluhována od května 2018 do srpna 2018 a bude spojovat Kaplici nádraží (návaznost na meszistátní spoje) s městem Benešov nad Černou. Primárně je určena k zvýšení dostupnosti obyvatelstva venkovské oblasti jak s regionálním městem Českými Budějovice, tak i s dalšími kraji České republiky.

4. etapa projektu RUMOBIL (1. 12. 2017 - 31. 5. 2018)
Přeshraniční dopravní obslužnost mezi krajem Vysočina, Jihočeským krajem a Dolním Rakouskem.

V rámci setkání mezinárodní platformy za účasti dopravních expertů z krajských úřadů pro Jihočeský kraj a kraj Vysočinu, GŘ SŽDC a členů Riegerung NO and VOR byl prezentován projekt RUMOBIL. Nejdříve byl projekt představen jako celek – financování, partnerství a hlavní cíle.

V druhé části byly představeny jednotlivé pilotní aktivity partnerů JIKORD s.r.o. a kraje Vysočina. Za společnost JIKORD s.r.o. nastínil Ing. Študlar výstup elektronický dopravní model pro Jihočeský kraj a pilotní projekt – novou autobusovou linku v oblasti Slepičích hor.

2.JPG

3.jpg

4.jpg

1.JPG


Úvodní představení pilotního projektu zástupcům samospráv v dotčeném území

Dne 31.1.2018 proběhlo jednání se starosty obcí, které budou dotčeny provozem nové autobusové linky. Na úvod byl představen projekt RUMOBIL jako celek, poté následovala detailní technická a provozní specifikace pilotního projektu. Třetí část jednání byla věnováno živé a podmětné diskuze s návrhy na zlepšení a doplnění provozu a reklamní kampani. Děkujeme všem starostům a jejich zástupcům za účast a nabídnutou pomoc, stejně tak děkujeme Českým drahám za nabídnutou podporu v rámci reklamní kampaně.

dscn2671.JPG

dscn2674.JPG

dscn2676.JPG


Mid-term review Třebíč
Ve dnech 21.-22.2.2018 jsme se zúčastnili mid-term review, jehož cílem bylo zhodnocení průběhu první poloviny projektu, z hlediska dodržení plánovaných aktivit z hlediska schválené žádosti o projekt (application form) a čerpání rozpočtu na jednotlivé aktivity. Druhý den v odpoledních hodinách jsme měli možnost navštívit nový přestupní terminál v Třebíči, který získal ocenění Stavby Vysočiny 2015.
Více informací zde.

Fotky z mid-term rewiew:

01-trebic-4-perioda.jpg

02-trebic-4-perioda.jpg


Fotky z přestupního terminálu:

03-trebic-4-perioda.jpg

04-trebic-4-perioda.jpg

05-trebic-4-perioda.jpg


IX. ročník dopravní konference
Dne 11. 4. 2018 jsme prezentovali náš projekt včetně pilotních akcí jednotlivých partnerů na IX. ročníku dopravní konference, pořádané pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje, Mgr. Ivany Stráské, na Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole automobilní a technické. Prezentaci lze nalézt ZDE.

11-4-2018-konference-na-vosce.jpg


TRAVELFEST a dětská sobota

Ve dnech 12 – 13. 4. 2018 se konal v prostorách českobudějovického výstaviště veletrh cestovního ruchu TRAVELFST. Společnost JIKORD zde měla hlavní stan, kde byl mimo dalších aktivit společnosti prezentován projekt RUMOBIL, především jeho pilotní provoz autobusové linky ve Slepičích horách. Tato oblast je velmi turisticky zajímavá a nyní díky projektu RUMOBIL i snadno dostupná. Zaznamenali jsme zájem o návštěvu oblasti. Na TRAVELFESTU byla navázána i přímá spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, s destinačním oddělením Novohradsko-Doublebsko, které přislíbilo pomoc při reklamní kampani pilotní linky (zejména distribucí materiálů v informačních centrech v oblasti a sdílením informací na Facebooku a webových stránkách).
13. 4. 2018 byl TRAVELFEST doprovázen akcí Dětská sobota, kde jsme se také zúčastnili. Zatímco nejmenší tvořily na téma cestujeme veřejnou dopravou, jejich rodiče byly seznamování s možností využití rodinné jízdenka, která platí na pilotní autobusové lince projektu RUMOBIL.

travelfest-01.jpg

travelfest-02.jpg


Exkurze na naší autobusovou linku vedoucím partnerem projektu
Ve dnech 14. – 15. 5. 2018 nás navštívil vedoucí projektový partner (MLV) a přidružený partner (NASA) v rámci projektové aktivity study trip. Během pobytu jsme kolegy teoreticky a prakticky seznámili s přípravou a realizací pilotní autobusové linky z Kaplice-nádraží do Benešova nad Černou. Bližší informace lze naleznout ZDE.

studytrip-01.jpg

studytrip-02.jpg

studytrip-03.jpg

studytrip-04.jpg

5. etapa projektu RUMOBIL (1. 6. 2018 - 30. 11. 2018)

TRANS&MOTAUTO 2018
Ve dnech 27. – 30. června se JIKORD zúčastnil mezinárodní konference trans&MOTAUTO'18, jejíž 26. ročník pořádala organizace Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering.

Dne 28. června byl představen project RUMOBIL v programu Interreg Central Europe. Účastníci konfrence se dozvěděli o možnostech řešení regionální dopravy, které mohou rovněž implementovat ve svých regionech. Konference se zúčastnilo mnoho účastníků z různých zemí, zejména střední a východní Evropy, ale i asijských zemí (Turecko, Írán, Gruzie).
Účast na konferenci byla přínosná, protože byly prodiskutovány problémy veřejné dopravy v rámci světa a hledala se možná řešení problémů.

Na konferenci přednášel výstupy z provozování pilotní linky v projektu RUMOBIL Ing. Stach:

5-etapa-konference-bulharsko.jpg

STUDIJNÍ CESTA NA PILOTNÍ PROJEKT CHORVATSKÝCH ŽELEZNIC - TURISTICKÝ VLAK ZÁHŘEB – OZALJ

(29. 8. 2018 - 31. 8. 2018)
Ve dnech 28. – 31. srpna se JIKORD a experti z řad smluvních dopravců zúčastnilistudijní cesty na pilotní projekt chorvatských železnic. ÚčastnícI byli v rámci terénního výjezdu seznámeni s implementací turistického vlaku ze Záhřebu do města Ozalj, které se nachází v doposud málo známé destinaci s vysokým turistickým potenciálem. Na setkání s představiteli města proběhly prezentace o činnosti chorvatských železnic, o městě Ozalj a přilehlé oblasti, a především o samotném pilotní projektu. Po prezentacích následovala návštěva místních turistických atrakcí. Bližší informace lze naleznout ZDE.

ozalj-1-po-uprave.jpg

ozalj-2-po-uprave.jpg


Partnerské setkání České Budějovice

Ve dnech 17. 10. 2018 – 19. 10. 2018 se uskutečnilo další partnerské setkání, tentokráte pod vedením partnera VŠTE v Českých Budějovicích. Předmětem jednání bylo hodnocení pilotních projektů a příprava hlavního výstupu projektu – strategie RUMOBIL s možnostmi jejího začlenění do dopravních plánů jednotlivých pilotních oblastí.

cb-01.jpg

cb-02.jpg


Konference Role dopravce v objednávané dopravě

Ve dnech 18. – 19. října 2018 se Ing. Martin Stach zúčastnil mezinárodní odborné konference se zaměřením na veřejnou dopravu. V rámci konference byl prezentován pilotní projektu. S jednotlivými účastníky, včetně zástupců krajů, byla individuálně diskutována problematika dopravy v řídce osídlených oblastech se stárnoucím obyvatelstvem a přínosy projektu RUMOBIL v oblasti Novohradských a Slepičích hor.

cb-03.jpg


Mobilita v česko-rakouském příhraničním regionu

Dne 7. 11. 2018 se JIKORD zúčastnil mezinárodní konference "Mobilita v Česko-Rakouském přeshraničním regionu, kterou pořádal Jihočeský kraj. Cílem konference bylo zejména představení možností využít evropských prostředků pro zajištění mobility mezi Českou republikou a Rakouskem – dopravní stavby, přeshraniční spojení veřejnou dopravou, součástí konference bylo i představení dopravních projektů, které nebyly kofinancovány ze strany EU.
Mezi účastníky konference patřili zástupci krajů, SŽDC, Dolnorakouského koordinátora dopravy VOR, Ředitelství silnic a dálnic či Letiště České Budějovice. JIKORD zde prezentoval možnosti využití dopravního modelu (Melzer, SUDOP) a zkušenosti s provozem pilotní autobusové linky (Stach, JIKORD). Účast na konferenci byla přínosná, protože byly prodiskutovány problémy veřejné dopravy a vzájemné spolupráce na česko-rakouském pomezí přispívající dlouhodobě k trvale udržitelnému rozvoji.

cb-04.jpg


Informační den Interreg CENTRAL EUROPE
Dne 27. 11. 2018 proběhl v Praze informační den Ministerstva pro místní rozvoj ke 4. výzvě programu Interreg CE. V rámci bloku účasti ve schválených projektech byl společností JIKORD s.r.o. prezentován jako zástupce sekce dopravy projekt RUMOBIL. Nejprve byl projekt obecně představen včetně jeho hlavních výstupů – strategie RUMOBIL (zahrnující její implementaci do plánu dopravní obslužnosti JčK), dále pak přínosy a úskalí projektu.V druhé části prezentace byla nastíněna možnost transferability výstupů do různých úrovní státní správy a samosprávy. Závěr prezentace představovaly vlastní názory, jak je možné kapitalizovat výstupy nejen projektu RUMOBIL, ale i dalších projektů z oblasti dopravy.

5-etapa-informacni-den.jpg


6. etapa projektu RUMOBIL (1. 12. 2018 - 31. 5. 2019)

Zasedání krajského orgánu zastupitelstva Jihočeského kraje a to Dopravního výboru - prezentace výstupů projektu

Dne 5. 2. 2019 proběhlo zasedání Dopravního výboru, kde jsme představili výsledky a výstupy projektu představitelům politické sféry. Prezentace se skládala z představení dopravního modelu Jihočeského kraje včetně prognózy dopravy na rok 2020 a 2030, dále pak z jednotlivých pilotních projektů zahraničních partnerů, a především z implementace nové autobusové linky ve Slepičích horách. Na závěr byla představena strategie RUMOBIL, která popisuje způsoby „chytrého" a udržitelného řešení dopravy ve venkovských oblastech středoevropského prostoru.

6-etapa-dopravni-vybor-1.jpg

6-etapa-dopravni-vybor-2.jpg


Představení výsledků pilotního projektu
Na závěrečném semináři 8. 3. 2019 byli přítomní stakeholdeři pilotního projektu (starostové, dopravci) seznámeni s výsledky loňského provozu. Velmi zajímavé bylo zhodnocení především číselných hodnot a indikátorů, které ukázaly nárůst nových cestujících ve veřejné dopravě. Druhá prezentace se zabývala aktuálním návrhem pokračování pilotní linky (zejména trasou a podmínkami provozu). Kompletní závěrečnou zprávu z pilotního projektu lze nalézt ZDE.

6-etapa-predstaveni-pilota-1.jpg

6-etapa-predstaveni-pilota-2.jpg


Studijní cesta – MODENA
Poslední studijní cestou projektu byla cesta do Modeny ve dnech 25. – 27. 3. 2019, kde naši partneři implementovali software pro správu rezervací autobusu na zavolání (Prontobus). Autobusy na zavolání doplňují pravidelnou linkovou dopravu a slouží cestujícím venkovské oblasti města Castelfranco Emilia (a dalších měst v regionu) k příležitostným návštěvám lékařů, úřadů či nákupům. Cestující mají možnost pomocí dispečerů Call centra objednat jízdu v době 60 minut před odjezdem autobusu. Další cestující mají možnost pomocí mobilní aplikace zarezervovat místo v takto objednaném autobuse zadáním výchozí a cílové stanice. Zprávu z cesty lze nalézt ZDE.

6-etapa-modena-1.jpg

6-etapa-modena-2.jpg


Setkání české asociace organizátorů veřejné dopravy
Ve dnech 1. 4 2019 až 3. 4. 2019 ve středočeské Březnici proběhlo setkání organizátorů veřejné dopravy. V rámci shrnutí činnosti Jihočeského koordinátora dopravy zazněla prezentace projektu RUMOBIL a to především dosažených výsledků a úspěchů v rámci provozované pilotní linky.

caovd-rumobil.jpg

caovd-rumobil-2.jpg


Závěrečná konference projektu

Poslední partnerské setkání a zároveň závěrečná konference projektu se konala dne 11. 4. 2019 ve Varšavě. Účastníci konference byli nejen projektový partneři a přidružené organizace zodpovědné za koordinaci dopravy, ale i zástupci ostatních dopravních projektů spolufinancovaných z evropských fondů, a především zástupci politické sféry. Během konference byly představeny jednotlivé pracovní balíčky projektu od pilotních projektů po strategické rozhodování a plánování udržitelné dopravy ve venkovských oblastech. Přizvaní hosté měli možnost prezentovat výstupy svých projektů. V rámci panelového bloku představil JIKORD výsledky provozu nové autobusové linky a zároveň poprvé vypustil do světa informaci o zavedení navazující nové linky s turistickými spoji v Novohradských horách. Konference neposloužila pouze jako místo prezentace doposud vykonané práce, ale i jako místem pro navázání nových partnerství a vazeb pro další evropské projekty.

6-etapa-varsava-1.jpg

6-etapa-varsava-2.jpg


Projekt je spolufinancován z rozpočtu Jihočeského kraje.

jihocesky-kraj-barevne-page-002-zmensene-2x.jpg

PÁR VĚT O NÁS

I think that education is essntial part of our life. And it's important to get all materials and help, so I go here if I have some difficulties. It's good that I can askto write me an assignment and get excellent result. In any case, I have the possibility to get new knowledge.

Jaké jsou výhody hraní v online kasinu netbet?

Jednou z hlavních výhod hraní v online kasinech, jako je NetBet, je to, že hráči mohou využívat mnohem širší nabídku her než v běžném fyzickém kasinu. NetBet nabízí hry od některých z největších a nejlepších poskytovatelů softwaru v oboru, včetně Microgaming, Playtech a IGT, takže si hráči mohou užít http://gbetcasino.loxblog.com/post/2 vše od klasických stolních her, jako je blackjack a ruleta, až po moderní video automaty se zajímavými bonusovými funkcemi.

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou
v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje.
Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.

Šťastnou cestu!