Dopravní obslužnost regionu

Dopravní dostupnost JčKDopravní obslužnostDopravní plányMemoranda

anotace-obloucek-jikord.jpg

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST JIHOČESKÉHO KRAJE

Problematika základní dopravní obslužnosti v každém regionu vychází nejen ze základních geografických charakteristik území, ale také ze statistických ukazatelů jakými jsou např. hustota osídlení, spádové oblasti, průměrný zátěžový proud atd.

Pro JčK jsou tyto ukazatelé ne příliš příznivé. Vyznačuje se totiž velkou rozlohou a nízkým osídlením obyvtel.

Bližší popis Jihočeského kraje je uveden ZDE.PŘEPRAVA HANDICAPOVANÝCH OSOB V JIHOČESKÉM KRAJI

V roce 2014 začal připravovat Krajský úřad Jihočeského kraje „Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením", jehož cílem je usnadnit cestování veřejnou dopravou handicapovaným občanům. V rámci kapitoly Doprava, Cíle 2, „Posílit komunikační dovednosti a zlepšit přístup řidičů linkové osobní dopravy a pracovníků veřejné drážní dopravy, kteří zajišťují dopravní obslužnost v kraji, k osobám se zdravotním postižením při přepravě", zní opatření 2.1 „Ve spolupráci s organizacemi sdružujícími osoby se zdravotním postižením vytvořit a následně distribuovat smluvním dopravcům informační publikaci zaměřenou na základní zásady a pravidla přístupu k lidem se zdravotním postižením a komunikace s nimi, a to včetně uvedení jejich nezcizitelných práv ve vztahu k přepravě v prostředcích hromadné dopravy". Na zpracování tohoto bodu se podílel JIKORD, s.r.o, ve spolupráci s neziskovými organizacemi, dopravci a Zdravotně sociální fakultou JČU. Byla zpracovávána analýza, která mapuje současný stav ve veřejné dopravě v jižních Čechách, na základě ni bylo navrhnuto řešení v krátkodobém a dlouhodobém horizontu.

Celý dokument je k dispozici ZDE.

Na základě doporučení bylo na den 20. října 2015 uspořádáno školení dopravců, na kterém byli zástupci dopravců informováni o jednotlivých typech handicapů a doporučeného chování k těmto osobám a byly předány informační letáky. Účastnili se ho především vedoucí provozní pracovníci a dispečeři. Předpokládají se pravidelná periodická školení (cca po 2 až 3 letech) vedoucích pracovníků, kteří s výstupy seznámí řidiče a další dopravní zaměstnance, rovněž bude možnost prodiskutovat aktuální problémy v dané záležitosti.


anotace-obloucek-jikord.jpg.

DOPRAVA V REŽIMU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI (DO)

DOPRAVNÍ OBSLUZNOST

Zákon č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů definuje dopravní obslužnost jako zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu, především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.

DO nejen JčK se považuje za součást základních sociálních práv. Dopravní dostupnost, rozsah sítě a přepravní možnosti veřejné linkové autobusové dopravy a železniční osobní dopravy jsou zásadně ovlivněny finančními možnostmi veřejných rozpočtů.


VEŘEJNÁ SILNIČNÍ HROMADNÁ DOPRAVA

LINKOVÁ OSOBNÍ DOPRAVA

V závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje osobní dopravou je zařazeno 364 autobusových linek s cca 5 660 spoji a dopravním výkonem více než 19,3 mil. ujetých km za rok.

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA (plnící funkci linkové osobní dopravy)

Z výše uvedeného počtu je 18 linek městské hromadné dopravy, které zajišťují obsluhu obcí v širší aglomeraci za katastrem města. Jedná se o 9 linek Dopravního podniku města České Budějovice, a. s., 8 linek dopravce COMETT PLUS, spol. s. r. o. Tábor a 1 autobusovou linku ČSAD STTRANS.

Seznam konkrétních linek a spojů je uveden ZDE.
 

DRÁŽNÍ (ŽELEZNIČNÍ) DOPRAVA

Regionální doprava v závazku veřejné služby je v Jihočeském kraji zajišťována na 17 železničních tratích. Z toho je 7 tratí celostátních a 11 tratí regionálních. Z regionálních jsou 2 úzkorozchodné. Na dalších 2 regionálních tratích (192 Číčenice - Týn nad Vltavou a 193 Dívčice - Netolice) je provozována pouze příležitostná komerční doprava.
Celkem je v Jihočeském kraji provozováno 489 vlaků, z toho 448 vlaků dopravcem České dráhy, a. s. a 41 vlaků dopravcem Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.

Roční rozsah výkonů činil v roce 2014 celkem 5 244 000 vlkm.

Smluvní vztah je uzavřen celkem s 12 dopravci (viz záložka smluvní dopravci).


POČTY OBCÍ , AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK A ŽELEZNIČNÍCH STANIC DLE OKRESŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

pocty-obci-autobusovych-zst-zst-dle-okresu-jihoceskeho-kraje.jpg


OBCE BEZ VEŘEJNÉ AUTOBUSOVÉ A VLAKOVÉ DOPRAVY

Z celkového počtu 623 obcí v Jihočeském kraji je pouze 5 obcí bez veřejné dopravy. I tyto obce však mají zastávku veřejné dopravy vždy do 1 km od obce. Jedná se o tyto obce:

- Adamov (České Budějovice)

Obec má 494 obyvatel, k obsluze obce slouží zastávka veřejné linkové dopravy "Rudolfov, kostel" vzdálená 800 m a "Hůry, Rudolfov" vzdálená 1 km.

- Vlkov (České Budějovice)

Obec má 28 stálých obyvatel, zastávky veřejné linkové dopravy jsou "Drahotěšice", "Drahotěšice rozc." a "Vlkov".

- Závrty (České Budějovice)

Obec s 22 trvale bydlícími obyvateli obsluhuje železniční zastávka "Hradce" v docházkové vzdálenosti 0,5 km, nebo je možné využít zastávku "Korosecký dvůr" MHD České Budějovice vzdálenou od obce 1,3 km.

- Věžovatá Pláně (Český Krumlov)

Nejbližší zastávka pro 102 obyvatel je autobusová zastávka "Netřebice rozc. Věžovatá Pláně".

- Drslavice (Prachatice)

Obec má 72 obyvatel, nejbližší zastávka ve vzdálenosti do 1 km jsou "Lažiště, samoty", "Zábrdí rozc." a "Kratušín".

obce-bez-verejne-autobusove-a-vlakove-dopravy.jpg

anotace-obloucek-jikord.jpg

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 2017 - 2021 S VÝHLEDEM DO ROKU 2030 

(prosinec 2016)

jedná se o zveřejněnou publikaci Plánu dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje na léta 2017 - 2021 s možností výhledu do roku 2030, který uvádí možný stav veřejné dopravy v Jihočeském kraji.

Plán dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje 2017 - 2021 s výhledem do roku 2030 je dostupný ZDE.

Přílohy ZDE.

Tento dokument byl následně schválen Radou Jihočeského kraje, která se konala dne 15. prosince 2016 na základě výpisu usnesení bodu Plán dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje 2017 - 2021 s výhledem do roku 2030.
Usnesení č. 188/2016/RK-3.
 

AKTUALIZACE PLÁNU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NA LÉTA 2012 - 2016

(říjen 2013)

Aktualizace Plánu dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje na léta 2012 - 2016 byla schválena Radou Jihočeského kraje, která se konala 19. 12. 2013 na základě výpisu usnesení bodu: Aktualizace dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje na léta 2012 - 2016 Usnesení 1300/2013/RK-30.

Dokument naleznete ZDE.

Přílohy ZDE.


PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NA LÉTA 2012 - 2016

(říjen 2011)

Plán dopravní obslužnosti území  na léta 2012 - 2016 byl schválen Radou Jihočeského kraje, která se konala dne 6. 12. 2011 na základě výpisu usnesení bodu č. 17 Usnesení 1067/2011/RK-80

Dokument naleznete ZDE.

Přílohy jsou k nahlédnutí v sídle společnosti JIKORD s. r. o.

anotace-obloucek-jikord.jpg

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PŘI ROZVOJI DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU NA ŽELEZNICI V RÁMCI ÚZEMNÍHO OBVODU JIHOČESKÉHO KRAJE

Memorandum o spolupráci při rozvoji dopravní infrastruktury a zajištění provozu na železnici v rámci územního obvodu Jihočeského kraje bylo se společností SŽDC, s. o. projednáno v průběhu roku 2014.

Týká se oblasti spolupráce:

investiční akce většího rozsahu,
železničních přejezdů,
nádraží,
železničních zastávek.
Memorandum o spolupráci při rozvoji dopravní infrastruktury a zajištění provozu na železnici v rámci územního obvodu Jihočeského kraje bylo podepsáno oběma zúčastněnými stranami dne 26. srpna 2014 v Českých Budějovicích.

Dokument je k dispozici ZDE.


MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V RÁMCI ÚZEMNÍHO OBVODU JIHOČESKÉHO KRAJE

Memorandum o spolupráci v železniční dopravě v rámci územního obvodu Jihočeského kraje bylo se společností ČD a. s. projednáváno ve 2. polovině roku 2013.

Týká se oblastí spolupráce:

při dopravní obslužnosti,
při projednávání železniční infrastruktury,
v oblasti majetkového vypořádání,
výchovy a vzdělávání.

Toto Memorandum o spolupráci v železniční dopravě v rámci územního obvodu Jihočeského kraje nahrazuje dokument uzavřený dne 17. června 2005 ve Vyšším Brodě a bylo podepsáno oběma zúčastněnými stranami dne 6. února 2014 v Písku.

Dokument je k dispozici ZDE.

memorandum-o-spolupraci-v-zeleznicni-doprave-6-2-2014-v-pisku.JPG

PÁR VĚT O NÁS

I think that education is essntial part of our life. And it's important to get all materials and help, so I go here if I have some difficulties. It's good that I can askto write me an assignment and get excellent result. In any case, I have the possibility to get new knowledge.

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou
v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje.
Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.

NAPIŠTE NÁM DO JIKORDu

V případě otázek nebo nejasností nám neváhejte napsat.
Odpovíme Vám co nejdříve.