TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU JIHOČESKÉHO KRAJE


Příloha č. 8 - Porovnání výše jízdného dle km tarifu vůči časovým jízdenkám

TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU JIHOČESKÉHO KRAJE

platný od ………. 2016

Logo IDS.jpg

 

OBSAH

1.Preambule

2.Úvodní ustanovení

3.Základní pojmy

4.Druhy jízdného

5.Tarifní pravidla

6.Jízdní doklady

7.Průkazy na slevu

8.Zlevněné jízdné

9.Obchodní nabídky

10.Přirážky a poplatky

11.Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

1.IDS – integrovaný dopravní systém,

2.IDS JK -  integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje,

3.SPP – smluvní přepravní podmínky,

4.SPP IDS JK - smluvní přepravní podmínky integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje,

5.MF -  ministerstvo financí,

6.DPH - daň z přidané hodnoty,

7.VLD -  veřejná linková doprava,

8.ČD – České dráhy,

9.MHD – městská hromadná doprava,

10.TR 10 – tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel,

11.DPMČB - Dopravní podnik města České Budějovice,

12.JIKORD -  Jihočeský koordinátor dopravy.

 

 

1.PREAMBULE

1.1.Tarif integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje (dále jen Tarif IDS JK) je vyhlášen v souladu s platným Výměrem MF (pro rok 2016 platí Výměr MF č.01/2016 ze dne 27. listopadu 2015), kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, a je stanoven v souladu s Usnesením rady Jihočeského kraje č. 312/2016/RK-84 ze dne24. 3. 2016, dle § 4 odst. 1 a § 4a odst. 1 zákona č.265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

2.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1.Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje (dále jen IDS JK) je systém zajišťování dopravní obslužnosti v Jihočeském kraji v různých druzích dopravy podle jednotných Smluvních přepravních podmínek IDS JK (dále jen SPP IDS JK) a Tarifu IDS JK.

 

2.2.Tarif IDS JK stanovuje výši jízdného, způsob výpočtu jízdného a podmínky uplatňování cen jízdného na autobusových linkách veřejné linkové osobní dopravy zapojených do systému IDS JK, v městské hromadné dopravě měst zapojených v systému IDS JK (dále jen MHD) provozovaných formou integrovaného dopravního systému a ve vlacích zapojených do systému IDS JK. Seznamy tarifních zón, zapojených obcí a dopravců a linek jsou uvedeny v přílohách č. 1- 4 k Tarifu IDS JK.

 

 

3.ZÁKLADNÍ POJMY

3.1.Tarif IDS JK stanovuje výši jízdného a dovozného, způsob nabytí a platnost jízdních dokladů a způsob jejich použití.

 

3.2.Jízdné je cena za přepravu cestujícího. V jízdném je zahrnuta 1. snížená sazba DPH.

 

3.3.Jízdním dokladem je jednotlivá jízdenka, časová jízdenka a průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu, Tarifu IDS JK nebo SPP IDS JK právo na přepravu. Je-li jízdenka vydaná k průkazu (identifikace číslem průkazu na jízdence), je nepřenosná.

 

3.4.Časovou jízdenkou (časovým kupónem) se rozumí jízdenka s časovým omezením (7 denní, 30 denní nebo 90 denní).

 

3.5.Klouzavý tarif umožňuje cestujícím volbu počátku platnosti časové jízdenky při jejím zakoupení.

 

3.6.Integrovaný jízdní doklad je doklad umožňující cestujícím v rámci časové a zónové platnosti využít ke svým cestám kombinaci všech spojů a vlaků zahrnutých do IDS JK. V rámci IDS Českobudějovicka jsou integrovanými jízdními doklady pouze papírové jízdní doklady.

 

3.7.Neintegrovaný jízdní doklad je doklad nepřestupní.

 

3.8.Dovozné je cena za přepravu spoluzavazadla a živých zvířat ve schráně. Podmínky přepravy spoluzavazadel, kol a živých zvířat upravují SPP IDS JK. V dovozném je zahrnuta 1. snížená sazba DPH.

 

3.9.Území, na kterém jsou provozovány linky a tratě zařazené do IDS JK, je rozděleno na tarifní zóny. Tarifní zóna je územně ohraničená množina zastávek veřejné dopravy (železnice, VLD a MHD) rozhodná k vymezení zónové platnosti jízdního dokladu. Pro potřeby tarifu jsou zóny označeny názvem a třímístnými arabskými čísly. Tarifní zóna, do níž zastávka spadá, se stanovuje dle údaje uvedeného v seznamech zastávek a v platném jízdním řádu. Cestující je povinen mít platný jízdní doklad pro všechny zóny, ve kterých spoj (vlak) využívaný cestujícím zastavuje nebo kterými podle jízdního řádu projíždí a na trase spoje (vlaku) se nachází alespoň jedna zaintegrovaná zastávka příslušné zóny.  Poznámkami pod jízdními řády mohou být stanoveny odchylky od tohoto ustanovení.  Na jednu jízdenku lze zakoupit pouze zóny, které na sebe bezprostředně navazují.

 

3.10.Hraniční zastávka (stanice) IDS JK je první nebo poslední zastávkou (stanicí) zaintegrovanou v IDS JK.

 

3.11.MHD je městská hromadná doprava.

 

3.12.VLD veřejná linková doprava (kromě MHD)

 

3.13.Nosičem jízdenky jsou  papírové jízdenky

 

3.14.Jízdními doklady podle Tarifu IDS JK jsou:

a)integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu,

b)integrovaná papírová sedmidenní jízdenka,

c)integrovaná papírová třicetidenní jízdenka,

d)integrovaná papírová devadesátidenní jízdenka,

e)integrovaná Jihočeská krajská jízdenka (síťová jednodenní papírová jízdenka) Jikord plus,

f)integrovaná papírová jízdenka pro zavazadla a živá zvířata,

g)průkaz opravňující cestujícího k bezplatné přepravě,

h)integrované jízdní doklady tvořené papírovou průkazkou a kupónem v zónách, kde je provozována MHD, platné pouze v zónách s MHD, pro které byly vydány, a u příslušného provozovatele MHD.

 

3.15.Jednotlivé kategorie cestujících v integrované dopravě se označují (v zónách se zapojenou MHD v rámci jednozónových jízdních dokladů mohou být vyhlášeny v tarifech příslušných MHD i jiné kategorie cestujících):

a) plné (obyčejné) jízdné,

b) poloviční jízdné (děti 6-15 let, rodiče, pes) – pouze pro jednotlivé jízdenky,

c) poloviční jízdné (děti 6-15 let, rodiče) – pouze pro časové jízdenky,

d) žáci do 15 let,

e) studenti 15-26 let,

f) důchodci nad 65 let,

g) ZTP, ZTP/P.

 

 

4.DRUHY JÍZDNÉHO

4.1.Druhy jízdného platící na celém území IDS JK:

a) plné (obyčejné) jízdné - cena za přepravu cestujícího, který neprokáže nárok na použití zlevněného (zvláštního) jízdného podle podmínek stanovených SPP IDS JK a Tarifem IDS JK, za toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „plné (obyčejné) jízdné )“,

b) zlevněné (zvláštní) jízdné - cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu dle podmínek stanovených SPP IDS JK a Tarifem IDS JK. Zlevněné (zvláštní) jízdné existuje ve variantách odpovídajících jednotlivým kategoriím cestujících dle bodu 3.15.

 

4.2.Poloviční jízdné - jízdné maximálně ve výši 50% plného (obyčejného) jízdného, za toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „děti 6-15 let, rodiče, pes“, tj.:

a) děti od 6 let do dovršení 15. roku (do dne, který předchází dni 15. narozenin), u jednorázových jízdenek od 10 let se při pochybnostech o věku nárok prokazuje průkazem dopravce obsahujícím fotografii a datum narození. Průkazy si mezi sebou dopravci navzájem uznávají. U časových kupónů se nárok na tento typ jízdného prokazuje ve všech případech průkazem IDS JK

b) rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v zařízení nebo škole v působnosti Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí, nárok na toto jízdné se prokazuje příslušným průkazem vydaným příslušným ústavem

c) dovozné za psa – dovozné za přepravu psa bez schrány (pes musí mít bezpečný náhubek, je držen na vodítku nakrátko)

 

4.3.Žákovské jízdné - jízdné maximálně ve výši 37,5% plného (obyčejného) jízdného, za toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „žáci do 15 let“, tj. žáci do 15 let (do dne, který předchází dni 15. narozenin), nárok na toto jízdné se prokazuje Žákovským průkazem do 15 let.

 

4.4.Studentské jízdné - jízdné maximálně ve výši 75% plného (obyčejného) jízdného, za toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „studenti 15-26 let““, tj. žáci a studenti denní nebo prezenční formy studia ve věku od 15 do 26 let (do dne, který předchází dni 26. narozenin), cestující prokazuje nárok na zvláštní jízdné Žákovským průkazem 15-26 let.

 

4.5.Žákovské nebo studentské jízdné se nepřiznává v linkách městské hromadné dopravy. Pro linky zařazené do IDS JK končící (začínající) na území města a provozované za hranice tohoto města se toto jízdné přiznává dovnitř města až do místa přestupu na městskou hromadnou dopravu.

 

4.6.Důchodce - jízdné maximálně ve výši 75% plného (obyčejného) jízdného, za toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „důchodci nad 65 let věku“, tj. důchodci nad 65 let věku, kteří prokáží nárok na zlevněné jízdné příslušným průkazem IDS JK – Příloha č. 6.

 

4.7.ZTP, ZTP/P - jízdné maximálně ve výši 25% plného (obyčejného) jízdného, za toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „ZTP, ZTP/P“, tj. osoby těžce postižené na zdraví, kterým jsou poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů (jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P). Nárok na toto jízdné se prokazuje příslušným průkazem vydaným příslušným úřadem práce – Příloha č. 6.

 

4.8.Bezplatná přeprava - nárok na bezplatnou přepravu mají:

a) dvě děti do 6 let (od narození do dne, který předchází dni 6. narozenin) v doprovodu cestujícího staršího 10 let s platným jízdním dokladem, pokud   pro ně nepožaduje více než jedno samostatné místo k sezení,

b) průvodce držitele průkazu ZTP/P,

c) vodicí, asistenční a služební psi,

d) členi Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů České republiky a svazu PTP - VTNP.

 

 

5.TARIFNÍ PRAVIDLA

5.1.Tarif IDS JK tvoří zónový ceník pro jednotlivou jízdu a zónový časový ceník (7, 30 a 90 denní časové jízdenky), tzn., všechny jízdenky platí pouze v rozsahu zónové a časové platnosti, která je na jízdenkách vyznačena, pokud není platnost jízdního dokladu omezena jinak. V  rámci IDS Českobudějovicka budou využívány pouze časové jízdenky zakoupené v předprodejních místech dopravců, cestující na jednotlivé jízdy budou odbavováni dle km tarifů jednotlivých dopravců. U železničních dopravců platí jízdenky IDS JK pouze ve 2. vozové třídě osobních vlaků, spěšných vlaků a vyhlášených rychlíků. Pro cestování v 1. vozové třídě je nutné k platné jízdence dle Tarifu IDS JK dokoupit příplatek pro tuto třídu dle platného tarifu ČD (TR 10).  Cestující může kromě Tarifu IDS využívat i Tarif příslušného dopravce, pokud o to při odbavení sám požádá.

 

5.2.Cestující s platným integrovaným jízdním dokladem IDS JK je oprávněn použít k jízdě libovolné spoje všech zapojených dopravců v tarifních zónách, pro které má platný jízdní doklad. Pro jízdu mezi zastávkami ležícími v sousedních tarifních zónách musí mít cestující platný jízdní doklad pro obě zóny. Cestující může mít i více jízdních dokladů s různou časovou platností.

 

5.3.Výše jízdného je uvedena v Ceníku jízdného IDS JK (Příloha č. 5) a stanoví se podle:

a)projetých zón (počtu zón a typu zón),

b)použitého druhu jízdného.

 

5.4.Pro účely výpočtu výše jízdného se zóny rozdělují na:

a)zóny s MHD (zóny 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900),

b)zóny bez MHD (výše neuvedené zóny).

 

5.5.Území, ve kterém platí jízdní doklady, je u zón s MHD shodné jako u zón bez MHD s číslem o 1 vyšším. Zóny MHD zahrnují pouze linky MHD, zóny bez MHD zahrnují pouze linky VLD a vlaky na tomto území. Rozdělení linek dle přepravních systémů je uvedeno v příloze č. 4 Tarifu.

 

5.6.V případě jednotlivých jízdenek si cestující zakoupí libovolné zóny podle toho, kterými linkami má v úmyslu cestovat.

 

5.7.V případě časové jízdenky jízdenka platná v zóně s MHD automaticky platí i v zóně bez MHD s číslem o 1 vyšším, tedy platí ve všech spojích a vlacích v tomto území.

 

5.8.Cena jízdného se stanoví podle ceníku, a to jako součet ceny za příslušný počet zón bez MHD a ceny za jednotlivé zóny s MHD.

 

5.9.Jednozónové jízdenky pro zóny s MHD se prodávají podle ceníku a podmínek vyhlášených příslušným městem.

 

5.10.Jízda cestujícího mimo území IDS JK: V případě, že nástupní či cílová zastávka (stanice) cestujícího příp. obě dvě zastávky (stanice) leží mimo území IDS JK, bude cestující odbaven podle tarifu dopravce a jeho smluvních přepravních podmínek.

 

5.11.Odbavení ve vlaku: V případech, kdy cestující nastoupí do vlaku ve stanici, kde není výdejna jízdenek nebo je uzavřena, je cestující odbaven bez manipulační přirážky i tehdy, je-li v hraniční stanici zóny otevřena výdejna jízdenek. O vystavení jízdenky se však musí přihlásit nejdéle před odjezdem vlaku z hraniční stanice zóny, pro kterou má platný jízdní doklad. V ostatních případech je odbaven dle smluvních přepravních podmínek železničního dopravce.

 

5.12.Reklamace papírových jízdních dokladů (uplatnění práva z předplatní smlouvy) se uplatňuje u dopravce, u kterého byla jízdenka zakoupena. Cestující je povinen reklamaci chybně vydaného jízdního dokladu řešit s prodejcem jízdenky neprodleně. Další podrobnosti pro reklamace, navrácení jízdného a uplatnění práv z přepravní smlouvy jsou uvedeny ve Smluvních přepravních podmínkách IDS JK.

 

 

6.JÍZDNÍ DOKLADY

6.1.Ceny jízdenek se řídí Ceníkem IDS JK.

 

JÍZDENKA PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU


6.2.Jízdenku IDS JK pro jednotlivou jízdu lze zakoupit ve formě integrované zónové papírové jízdenky, která je přestupní a její platnost je omezena zónovou a časovou platností. Toto ustanovení neplatí pro IDS Českobudějovicko, kdy cestující na jednotlivou jízdenku budou odbavováni dle kilometrických tarifů dopravce.

 

6.3.Integrovaná jízdenka pro jednotlivou jízdu opravňuje v době své platnosti k jedné jízdě v zónách a mezi zónami na ní uvedenými. Časová platnost integrovaných jízdenek pro jednotlivou jízdu je uvedena v ceníku.

 

6.4.Jízda musí být ukončena nejpozději spojem, který podle jízdního řádu dorazí do cílové stanice cestujícího před koncem platnosti jízdenky. Jízdenka není postupitelná (přenosná), pokud cestující začal uplatňovat své právo k přepravě z ní vyplývající.

 

6.5.Jízdenky IDS JK pro jednotlivou jízdu (kromě jednotlivých jízdenek pro zóny s MHD) budou vydávány v těchto variantách

a)    plné (obyčejné) jízdné,

b)    zlevněné poloviční jízdné (děti 6-15 let, rodiče, pes)

c)    zlevněné jízdné žáci 6-15 let,

d)    zlevněné jízdné studenti 15-26 let, důchodci nad 65 let věku

e)    zlevněné jízdné ZTP, ZTP/P

f)     dovozné

 

6.6.Držitel zlevněných papírových jízdenek pro jednotlivou jízdu je povinen prokázat nárok na jejich použití příslušným průkazem v souladu s platným výměrem MF.

 

VÝŠE UVEDENÉ BODY Č. 6.2 – 6.6 PRO JÍZDENKU NA JEDNOTLIVOU JÍZDU VSTUPUJÍ V PLATNOST ODE DNE VYHLÁŠENÍ. DO DOBY VYHLÁŠENÍ JSOU CESTUJÍCÍ NA JEDNOTLIVÉ JÍZDENKY ODBAVOVÁNÍ DLE KILOMETRICKÝCH TARIFŮ JEDNOTLIVÝCH DOPRAVCŮ,

 

JEDNOZÓNOVÁ JÍZDENKA

6.7.Jednozónová jízdenka platí pouze pro jízdy v rámci jedné zóny. Časová platnost a cena této jízdenky je uvedena v Ceníku jízdného IDS JK. Cena a podmínky pro nákup jednotlivých jízdenek pro zóny se zapojenou MHD jsou stanoveny v tarifu dopravce provozující MHD.

 

JIHOČESKÁ KRAJSKÁ JÍZDENKA JIKORD PLUS

6.8.Jihočeská krajská jízdenka JIKORD plus (Příloha č. 7) je integrovaný jízdní doklad, který opravňuje cestující k jízdám veřejnou osobní dopravou na autobusových linkách a železničních tratí, včetně MHD vyjmenovaných dopravců. Aktuální přehled tratí a linek, na kterých lze využít jízdenky JIKORD plus je zveřejněn na webu společnosti JIKORD s.r.o.  Jízdenky platí po vypsání aktuální hodnoty jízdy ve formátu DEN/MĚSÍC/ROK (např. 31/ 08/ 2015) v den uvedený na jízdence a do 3:00 hod. následujícího dne a lze je využít v níže uvedeném rozsahu

a)    v pracovní dny - pro jednoho dospělého cestujícího a 1 dítě do 15 let věku,

b)    v sobotu, neděli, ve dnech státního svátku - pro 2 dospělé cestující a 3 děti do 15 let věku

 

ČASOVÉ JÍZDENKY

6.9.Časové jízdenky jsou vydávány v papírové podobě a jsou nepřenosné (identifikace číslem průkazu na jízdence). Bez vypsání čísla průkazu na jízdence je jízdenka neplatná.

 

6.10.Časová jízdenka opravňuje v době své platnosti k libovolnému počtu jízd mezi zónami, pro které byla zakoupena.

 

6.11.Časové jízdenky platí do 24:00 hodin posledního dne období, které je na nich vyznačeno. Platnost jízdenky nelze dodatečně měnit.

 

6.12.Časové jízdenky se v rámci IDSK vydávají v těchto variantách

a)  integrovaná sedmidenní jízdenka – platí sedm kalendářních dnů (klouzavý tarif) od prvního dne platnosti v tarifních zónách na jízdence uvedených,

b)  integrovaná třicetidenní jízdenka – platí třicet kalendářních dnů (klouzavý tarif) od prvního dne platnosti v tarifních zónách na jízdence uvedených,

c)  integrovaná devadesátidenní jízdenka – platí devadesát kalendářních dnů (klouzavý tarif) od prvního dne platnosti v tarifních zónách na jízdence uvedených.

 

6.13.Časové jízdenky jsou vydávány pro tyto kategorie cestujících

a)  plné (obyčejné) jízdné,

b) zlevněné poloviční jízdné (dítě 6-15 let, rodiče),

c)  zlevněné jízdné žáci 6-15 let,

d)  zlevněné jízdné studenti 15-26 let, důchodce nad 65 let věku,

e)  zlevněné jízdné ZTP a ZTP/P.

 

6.14.Držitel jednotlivých druhů časových papírových jízdenek je povinen prokázat nárok na jejich použití

a)plné (obyčejné)) jízdné - průkazem IDS JK,

b) jízdenka pro děti do 15 let  - průkazem IDS JK,

c) jízdenka pro rodiče k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo  chronicky nemocného - průkazem vydaným ústavem, ve kterém je dítě umístěno,

d)  jízdenka žák 6 - 15 let - žákovským průkazem 6 - 15 let,

e)  jízdenka student 15-26 let - žákovským průkazem 15 - 26 let,

f)  ZTP a ZTP/P - průkazem ZTP a ZTP/P,

g) důchodce nad 65 let věku - průkazem IDS JK.

 

6.15.Nárok na zlevněné časové jízdenky pro žáky a studenty škol vzniká pouze v období  školního/akademického roku vyznačeného školou na žákovském průkazu s výjimkou měsíců července a srpna, i když jsou tyto měsíce zahrnuty do doby platnosti průkazu.  Časové jízdenky platí v době svojí platnosti (kromě měsíců července a srpna) ve všech dnech v týdnu včetně svátků bez ohledu na údaje na žákovském průkazu.

 

6.16.Tarify MHD platné pouze v zónách s MHD mohou povolit používání zlevněných časových jednozónových  jízdenek pro žáky a studenty i během školních prázdnin, tj. v červenci a srpnu. V zónách s MHD mohou být stanoveny i další slevy např. pro osoby pobírající starobní důchod, invalidní důchod, osoby starší např. 60 nebo 70 let atd. a může být též stanovena jiná časová platnost (např. měsíční, roční, atp.) dle tarifu příslušného dopravního podniku.

 

6.17.U časových jízdenek není stanoveno dovozné. Dovozné se do doby vyhlášení Ceníku IDS JK pro jednotlivé jízdy řídí ceníky dovozného jednotlivých dopravců. Ode dne vyhlášení platnosti Ceníku IDS JK pro jednotlivé jízdy se řídí tímto ceníkem. Ceník bude ke dni vyhlášení zveřejněn všemi dopravci.

 

UZNÁVÁNÍ ČASOVÝCH DOKLADŮ VYDANÝCH DP MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE (DPMČB) VE VOZIDLECH VLD A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY


6.18.Po území katastrálního území města České Budějovice (zóna 100) jsou ve vozidlech veřejné linkové a železniční dopravy u zaintegrovaných linek uznávány následující platné časové jízdenky vydané DPMČB

a)    časové kupóny pro dítě od 6 do 15 let (dětský) s platností: 7, 15, 30 a 90 denní, 10 + 2 měsíce,

b)    časové kupóny pro žáky a studenty od 16 do 26 let (studentský) s platností: 7, 15, 30 a 90 denní,

c)    časové kupóny pro důchodce do 70 let s platností: 7, 15, 30 a 90 denní,

d)    časový kupón obyčejný (občanský) s platností: 7, 15, 30, 90, 180 denní a roční.

 

6.19.Předplatní nepřenosnou časovou jízdenku tvoří průkaz DPMČB a časový kupón.

 

DOVOZNÉ

 

6.20.Spoluzavazadla (kromě jízdních kol) a živá zvířata ve schráně jsou při využití zónového ceníku odbavena přestupnými jízdními doklady dle ceníku dovozného s platností shodnou s platností jízdenky cestujícího. Výše dovozného se řídí ceníkem jednotlivých jízdenek pro IDS JK i v případě, že cestující je odbaven dle ceníku časových jízdenek pro IDS JK.  Jízdní kola se ve spojích IDS JK přepravují za podmínek a dle ceníku vyhlášeného jednotlivými dopravci.

 

6.21.Bezplatně se přepravují

a)zavazadla, které mají rozměry menší než 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80 x 100 cm nebo jejichž hmotnost nepřesahuje 25 kg,

b)ruční zavazadla podle jiného právního předpisu (2) – snadno přenosné věci, které cestující má u sebe  a lze je umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího,

c)dětské kočárky pro děti,

d)vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP/P,

e)tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.

 

Bližší podmínky k přepravě spoluzavazadel, dětských kočárků, jízdních kol, živých zvířat jsou uvedeny ve SPP IDS JK.

 

JÍZDY MIMO ÚZEMÍ IDS JK

 

6.22.Na nezaintegrovaných linkách a tratích (nebo jejich částech) lze cestovat pouze dle tarifu a smluvních přepravních podmínek příslušného dopravce, neplatí zde Tarif IDS JK a SPP IDS JK.

 

 

7.PRŮKAZY NA SLEVU

7.1.U slev jízdného, u kterých je předepsán průkaz, se přiznává nárok na jejich použití pouze na základě předložení stanoveného platného průkazu. Pokud podmínky pro použití jízdného stanoví cestujícímu povinnost prokázat na požádání pověřené osoby dopravce věk, je povinen tak učinit předložením průkazu IDS JK nebo průkazem dopravce ověřeného razítkem vydavatele, který obsahuje jeho fotografii, jméno, příjmení a datum narození, příp. občanským průkazem či cestovním pasem. K dodatečnému prokázání věku nebo předložení průkazu se nepřihlíží. Případy, ve kterých je průkaz považován za neplatný, jsou uvedeny v SPP IDS JK.

 

7.2.Přesahuje-li platnost zlevněné jízdenky platnost průkazu, k němuž byla vydána, uzná se platnou pouze do 24:00 hodin posledního dne platnosti průkazu.

 

7.3.Pokud je stanoveno, že průkaz na slevu musí být opatřen fotografií, musí být použita nepoškozená fotografie průkazového provedení 35 x 45 mm na fotografickém papíru, která zobrazuje současnou skutečnou podobu držitele a není vystřižena z jiné fotografie.

 

(2) § 20 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

 

PODMÍNKY K VYDÁNÍ PRŮKAZŮ IDS JK

 

7.4.K vydání průkazu IDS JK musí žadatel mimo fotografie doložit

a)časová jízdenka - platný doklad totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas),

b)dítě do 15 let  - rodný list, občanský průkaz, cestovní pas,

c)starobní důchodce nad 65 let -  platný doklad totožnosti a potvrzení státního orgánu ČR o pobírání starobního důchodu nebo Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu nebo oznámení o zvýšení důchodu vydané příslušným orgánem v ČR,

d)žáci a studenti – platný doklad totožnosti (příp. u dětí do 15 let rodný list), před ověřením ze strany dopravce musí být žákovský průkaz potvrzený školou.

 

7.5.Cena za ověření údajů a potvrzení jednotlivých průkazů je stanovena na 30,- Kč/ 1 průkaz včetně DPH.

 

7.6.Platnost průkazů

Druh průkazu

Platnost průkazu

IDS JK - časová jízdenka

bez omezení

IDS JK - dítě do 15 let věku

do dne, který předchází dni 15. narozenin dítěte

PÁR VĚT O NÁS

I think that education is essntial part of our life. And it's important to get all materials and help, so I go here if I have some difficulties. It's good that I can askto write me an assignment and get excellent result. In any case, I have the possibility to get new knowledge.

Jaké jsou výhody hraní v online kasinu netbet?

Jednou z hlavních výhod hraní v online kasinech, jako je NetBet, je to, že hráči mohou využívat mnohem širší nabídku her než v běžném fyzickém kasinu. NetBet nabízí hry od některých z největších a nejlepších poskytovatelů softwaru v oboru, včetně Microgaming, Playtech a IGT, takže si hráči mohou užít http://gbetcasino.loxblog.com/post/2 vše od klasických stolních her, jako je blackjack a ruleta, až po moderní video automaty se zajímavými bonusovými funkcemi.

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou
v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje.
Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.

Šťastnou cestu!