Mikroregion Milevsko

anotace-obloucek-jikord.jpg

 

ZÁVĚRY ANALÝZY PROJEKTU

"ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI V MIKROREGIONU MILEVSKO"

Mikroregion Milevsko se s celkovým počtem obyvatel necelých 20 tis. osob řadí mezi řídce osídlené regiony Jihočeského kraje. Jeho centrum, město Milevsko, má cca 9 tisíc obyvatel, nad jeden tisíc obyvatel dosahují jen 4 další obce – Kovářov, Sepekov, Bernartice a Chyšky.

Počet denně vyjíždějících osob mimo obec do zaměstnání a škol nedosahuje ani počtu 5 000 cestujících. Pro jejich přepravu je k dispozici:
• trať č. 201 Tábor – Ražice s regionální železniční dopravou v závazku veřejné služby zajišťovanou společností České dráhy a. s.,
• 21 regionálních linek veřejné linkové dopravy v závazku veřejné služby a 1 linka mimo tento závazek (nedotovaná linka Milevsko – Týn n/Vlt. – České Budějovice) provozovaných společnosti ČSAD Autobusy České Budějovice, a. s.,
• 9 regionálních linek veřejné linkové dopravy v závazku veřejné služby provozovaných společnostmi COMETT plus Tábor, a. s. a ČSAD JIHOTRANS Č. Budějovice, a. s.,
• 7 dálkových linek veřejné linkové dopravy provozovaných mimo závazek veřejné služby 6 různými dopravci.

Společnost JIKORD, s.r.o. provedla pro období JŘ 2010/2011 nejnaléhavější úpravy v železniční dopravě, avšak pro zásadnější změny neměla dostatek frekvenčních podkladů, které získala až v průběhu 4. čtvrtletí 2010. Ve veřejné linkové dopravě byly zrušeny minimálně využívané spoje v sedlových časech.

Ze strany obcí nejsou k současnému stavu veřejné linkové dopravy žádné zásadní připomínky, v železniční dopravě jsou kritizována omezení spojů, která byla realizována před vznikem společnosti JIKORD od období JŘ 2009/2010. Předmětem kritiky je rovněž nedostatečná přestupní návaznost vlak – autobus, zejména v žst. Milevsko.

Z provedené analýzy jednoznačně vyplývá potřeba řešit v návrhové části následující:
• úpravy organizace železniční dopravy na trati č. 201 Tábor – Ražice v tom smyslu, že málo obsazené spoje v časných ranních a pozdních večerních hodinách budou nahrazeny veřejnou linkovou dopravou při současném posílení železniční dopravy v průběhu pracovního dne a úpravou časových poloh spojů (za podmínky nenavýšení rozsahu výkonů),
• zlepšení přestupních návazností vlak – autobus, zejména v žst. Milevsko a dopravně Sepekov,
• přizpůsobení nabídky veřejné linkové dopravy poptávce, tj. v odůvodněných případech náhrada současných vozidel malými autobusy s možností úpravy tras jednotlivých linek (pro možnost svozu a rozvozu),
• při úpravách organizace veřejné dopravy v mikroregionu dodržet zásadu nenavýšení dotačních výdajů Jihočeského kraje a pečlivě zvažovat přínos pro občany, kde pozitivní aspekty z hlediska ceny a kvality veřejné dopravy musí výrazně převyšovat nad příp. negativy.

___________
Celý projekt je uložen k nahlédnutí v kanceláři JIKORD, s. r. o.

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2011

Pilotní projekt na zavedení nové technologie dopravní obslužnosti – dopravy na zavolání. Projekt byl započat koncem roku 2010. Společnost vypracovala osnovu projektu se stanovením termínů dílčích úkolů tak, že celý projekt byl spuštěn s termínem změn jízdních řádů vyhlášených MD ČR ke dni 12. června 2011. Nová koncepce dopravního řešení pravidelné autobusové dopravy byla navržena tak, aby bylo možné nabídku přepravních služeb rozšířit při zachování současné výše veřejných finančních prostředků poskytovaných ze strany Jihočeského kraje. Na tomto projektu spolupracovala společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s.

Nová koncepce je řešena dle těchto základních zásad:
 odstranění souběhu jednotlivých linek v závazku veřejné služby,
 vedení přímých páteřních linek, 
 navázání spojů páteřní autobusové linky na železniční dopravu v železniční stanici Milevsko, 
 nasazení malokapacitních vozidel s větší flexibilitou a nižšími provozními náklady na vedlejší trasy, 
 využití přestupů na páteřní linky tzv. suchou nohou – vozidlo vyčká na příjezd návazného autobusu, cestující přestoupí až v momentě jeho příjezdu, 
 využití čipových karet, 
 novinkou je zavedení spojů na zavolání.

Zavedení spojů na zavolání je realizováno na zkušební dobu jednoho roku, tj. od změn JŘ 12. 6. 2011 do termínu červnových změn v roce 2012, tj. do 10. 6. 2012. Před ukončením tohoto období se využití této nové formy provozování linkové dopravy vyhodnotí a rozhodne o dalším postupu. Forma vedení spojů na zavolání je novinkou v oblasti veřejné linkové dopravy v rámci České republiky. Je zavedena na 17 linkách v závazku veřejné služby v oblasti Milevska. Cestující mohou využít celkem 85 spojů. Pro zvýšení ekonomické efektivity (hospodárnosti) těchto spojů na zavolání společnost ve spolupráci s dopravcem navrhla využití možnosti u každého spoje realizovat pouze objednanou část spoje a návrat spoje do výchozí zastávky (vratný spoj), nikoliv pojíždění celé trasy spoje tam a zpět bez cestujících. Tato úprava provozu spojů na zavolání byla konzultována s odborem veřejné dopravy Ministerstva dopravy České republiky se souhlasným stanoviskem. Pro realizaci výše uvedených úprav provozu spojů na zavolání je nezbytná možnost stoprocentní kontroly odjetí těchto spojů nebo jejich částí zamezující zneužití ze strany dopravce, které by mohlo spočívat v neoprávněném nárokování úhrad za neodjeté spoje. Tuto kontrolu provádí společnost JIKORD, která je pověřena k těmto úkonům Jihočeským krajem. Úpravu provozu spojů na zavolání vzala Rada Jihočeského kraje na vědomí svým usnesením č. 34/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012. Úprava provozu spojů na zavolání začala platit od termínu 5. 2. 2012. 

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2012

Nová koncepce dopravního řešení pravidelné autobusové dopravy byla spuštěna s termínem změn jízdních řádů vyhlášeným MD ČR na 12. června 2011. Byla navržena tak, aby bylo možné nabídku přepravních služeb rozšířit při zachování výše veřejných finančních prostředků poskytovaných ze strany Jihočeského kraje.

Pro zvýšení ekonomické hospodárnosti spojů na zavolání společnost navrhla začátkem roku 2012 využití možnosti u každého spoje realizovat pouze objednanou část spoje a návrat spoje do výchozí zastávky (vratný spoj), nikoliv pojíždění celé trasy spoje tam a zpět bez cestujících. Tato úprava provozu spojů na zavolání byla konzultována s odborem veřejné dopravy Ministerstva dopravy České republiky se souhlasným stanoviskem. Pro realizaci výše uvedené úpravy provozu spojů na zavolání je nezbytná možnost stoprocentní kontroly odjetí těchto spojů nebo jejich částí zamezující zneužití ze strany dopravce, které by mohlo spočívat v neoprávněném nárokování úhrad za neodjeté spoje. Tuto kontrolu provádí společnost, která je pověřena k těmto úkonům Jihočeským krajem. Úpravu provozu spojů na zavolání vzala Rada Jihočeského kraje na vědomí svým usnesením č. 34/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012. Úprava provozu spojů na zavolání začala platit od termínu 5. 2. 2012. V polovině roku 2012 měl být ukončen zkušební provoz spojů na zavolání v mikroregionu Milevsko. Rada Jihočeského kraje vzala svým usnesením č. 877/2012/RK-99 ze dne 9. 10. 2012 na vědomí splnění cíle nové koncepce dopravního řešení linkové osobní dopravy v závazku veřejné služby v mikroregionu Milevsko, tj. rozšíření přepravní nabídky při nenavýšení, resp. úspoře finančních prostředků ze strany Jihočeského kraje. Ve srovnatelném období roku 2012 činil nárůst km v závazku veřejné služby v mikroregionu Milevsko cca 7,5 tis. km a poskytnutá dotace činila o 343 tis. Kč méně oproti stejnému období roku 2011. Dále vzala rada kraje na vědomí závěry ze zkušebního provozu spojů na zavolání a bylo rozhodnuto o pokračování projektu na období dalšího roku, tj. minimálně do termínu změn JŘ, tj. do 9. 6. 2013. Byl zachován rozsah spojů na zavolání v nezměněném počtu. Důvodem bylo vyjádření starostů některých dotčených obcí, že je vhodné odložit posouzení změn na dobu 2 let, protože roční termín je především pro starší občany, kteří obzvláště využívají spoje na zavolání, příliš krátký a ještě plně nepronikl do povědomí cestujících. Pokud není spoj na zavolání v provozu, Jihočeský kraj nehradí žádné náklady, proto bylo tomuto požadavku vyhověno. Zkušební provoz autobusů na zavolání trvá.

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2013

Zkušební provoz spojů na zavolání spolu s novou koncepcí veřejné linkové osobní dopravy v mikroregionu Milevsko byl spuštěn dne 12. června 2011. V polovině roku 2012 vzala Rada Jihočeského kraje usnesením č. 877/2012/RK-99 ze dne 9. 10. 2012 na vědomí splnění cíle nové koncepce dopravního řešení a závěry ze zkušebního provozu spojů na zavolání. Bylo rozhodnuto o pokračování projektu spojů na zavolání do dalšího období roku, minimálně do termínu změn JŘ, tj. do 9. 6. 2013. Byl ponechán rozsah spojů na zavolání v nezměněném počtu, tj. 91 spojů na zavolání.
V průběhu roku 2013 měla proběhnout úprava vyhlášky č. 388/2000 Sb. o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy (dále jen vyhláška o JŘ). Ta měla zavést m. j. možnost zveřejnění spojů na zavolání v celostátním informačním systému (CIS) pro vyšší informovanost cestující veřejnosti. K legislativní úpravě vyhlášky o JŘ dosud nedošlo, přestože je již od druhé poloviny roku 2013 ukončeno mezirezortní připomínkové řízení k jejímu návrhu. Předpoklad platnosti nové vyhlášky v současné době není znám. Tím, že není možné zveřejnit jízdní řád autobusů na zavolání v CISu je systém autobusů na zavolání více méně lokální záležitostí a o možnosti využití této formy veřejné autobusové dopravy není vytvořen prostor pro náležitý růst široké povědomosti cestující veřejnosti. To je pro rozšíření této formy dopravy velké negativum.
V měsíci květnu 2013 obeslal JIKORD s.r.o. starosty všech 27 obcí, které jsou do systému zapojeny, krátkým dotazníkem pro získání relevantních údajů, zda je systém autobusů na zavolání pro občany obcí přínosem, zda je pro ně srozumitelný, zda je vyhovující časové rozložení spojů, jaký je přístup provozujícího dopravce a jaké mají k systému připomínky či náměty. Převážná většina obcí, konkrétně 21 obcí, uvedla, že je pro ně systém autobusů na zavolání přínosem. 6 obcí nevnímá systém jako přínosný. Uvedené důvody byly obecného rázu, především v upozornění, že spoje na zavolání nejsou zařazeny do CISu a jsou neefektivní. Konkrétní připomínky uplatnily 3 obce, týkaly se rozšíření provozu spojů na zavolání o prázdninách a časových úprav stávajících spojů. Připomínky byly vyřešeny ke spokojenosti obcí k termínu 1. 9. 2013.
Systém spojů na zavolání byl v měsíci červenci projednáván na úrovni vedení Jihočeského kraje. Bylo rozhodnuto ponechat zkušební provoz spojů na zavolání do doby platnosti nové vyhlášky o jízdních řádech, která bude doplněna o nová ustanovení týkající se spojů na zavolání a povinnost tyto spoje uveřejňovat v celostátním informačním systému. Vzhledem k přetrvávajícímu využití spojů na zavolání v průměru 30 – 35 % bylo rozhodnuto provést redukci nevyužívaných, případně minimálně využívaných spojů. Je nezbytné dopravní prostředky uvolnit pro nasazení na jiných linkách a spojích dle potřeby a požadavků cestující veřejnosti. Rozsah korekce byl stanoven s ohledem na snížení nákladovosti provozu systému a zvýšení využitelnosti spojů cestujícím. Provedené úpravy byly realizovány ve smyslu zachování počtu spojů s omezením počtu provozních dnů, tzn. spoj, který jel ve všech pracovních dnech, jede nově pouze pondělí, středa, pátek nebo úterý a čtvrtek.
K termínu změn JŘ, k 1. 9. 2013 došlo po řádném projednání se starosty k redukci spojů. Celkový rozsah omezení je v úrovni 14,6 %, při zachování nezměněného počtu spojů, pouze s provozním omezením.
Celá zpráva o zhodnocení dvouletého zkušebního provozu spojů na zavolání v mikroregionu Milevsko, včetně ekonomických podkladů, vyplněných dotazníků a grafů využití jednotlivých linek, je zpracována a uložena u společnosti JIKORD. O výsledcích zhodnocení bylo informováno vedení Jihočeského kraje.

anotace-obloucek-jikord.jpg

Rok 2014

V průběhu celého roku 2014 pokračoval pilotní projekt „Autobusy na objednání v mikroregionu Milevsko". Do projektu je zapojeno 27 obcí, 17 regionálních linek a 91 spojů. Spoje jsou obsluhovány 5 malokapacitními autobusy dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. Provoz jednotlivých spojů byl již v roce 2013 redukován ve smyslu omezení počtu provozních dnů z důvodu nízkého využití spojů na objednání. Vedením Jihočeského kraje bylo rozhodnuto ponechat zkušební provoz spojů na objednání do doby platnosti nové vyhlášky o jízdních řádech. Nová vyhláška č. 122/2014 o jízdních řádech ve veřejné linkové dopravě, která je doplněna o nová ustanovení týkající se spojů na objednání a povinnost tyto spoje uveřejňovat v celostátním informačním systému, nabyla účinnosti dnem 1. září 2014. Přechodná ustanovení povolují řízení o změnách jízdních řádů do termínu 13. prosince 2014 dle původní vyhlášky č. 388/2000 Sb. o jízdních řádech. Od termínu platnosti nových JŘ na období 2014/15, tj. od 14. 12. 2014 jsou spoje na objednání zveřejněny v celostátním informačním systému. Na začátku II. pololetí 2015 bude provedeno vyhodnocení spojů na objednání v mikroregionu Milevsko. Bude již známo, zda nová vyhláška přinesla zvýšení zájmu cestující veřejnosti o spoje na objednání a bude provedeno celkové ekonomické vyhodnocení. Výsledky JIKORD předloží vedení Jihočeského kraje s doporučením dalšího postupu.

anotace-obloucek-jikord.jpg

Rok 2015

Nová, dlouho očekávaná, Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy č. 122/2014 Sb. vstoupila v platnost dnem 1. září 2014, ale ustanovení, týkající se spojů na objednání a povinnost tyto spoje uveřejňovat v celostátním informačním systému (CIS) se plně projevila až od termínu nových jízdních řádů, tj. od 14. prosince 2014. Od tohoto termínu jsou spoje na objednání zveřejněny v souladu s touto novou vyhláškou.
Za období I. čtvrtletí 2015 se využití spojů na objednání (dále i SNO) oproti roku 2014 nezvýšilo. U některých SNO stále přetrvávalo velmi nízké využití cestujícími. Na základě analýzy vytíženosti SNO a jejich efektivity byl zpracován návrh změn v provozu SNO s cílem snížit náklady provozu a zvýšit využití spojů na objednání cestující veřejností. V červnových změnách, tj. k datu 14. června 2015, byla po projednání s dotčenými obcemi provedena úprava a redukce spojů na objednání. Změny SNO se týkaly především časových úprav, provozního omezení, zkrácení spojů a zrušení nevyužívaných spojů. Změny v SNO byly provedeny tak, že se snížil počet autobusů obsluhujících SNO z pěti na 4 malokapacitní vozy. Tímto řešením bylo uspořeno 61 tis. Kč.

anotace-obloucek-jikord.jpg

Rok 2016

Projekt autobusy na objednání probíhá v mikroregionu Milevsko již šestým rokem. Mikroregion se s celkovým počtem necelých 20 tis. obyvatel řadí mezi řídce osídlené části Jihočeského kraje. V současné době je do projektu zapojeno 16 regionálních linek dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. se 77 spoji. Dopravu na objednání mohou využít obyvatelé 25 obcí mikroregionu a blízkého okolí. Projekt je po celou dobu své existence monitorován, průběžně upravován. V červnu 2015 došlo z důvodů zefektivnění systému ke snížení počtu spojů tak, aby mohl být redukován počet obsluhujících autobusů. V roce 2016 byly na spoje na objednání vyčleněny 4 malokapacitní autobusy.

V průběhu roku 2016 byl systém spojů na objednání (SNO) ponechán beze změn, aby se projevil efekt vlivu nové vyhlášky o jízdních řádech veřejné linkové dopravy č. 122/2014 Sb., tj. že SNO jsou zveřejňovány v celostátním informačním systému (CIS) a cestující se tak bez problémů o existenci spojů na objednání dozvědí. V průběhu roku 2017 dojde k opětovnému vyhodnocení celého systému v tomto mikroregionu s předpokladem dalších úprav.

PÁR VĚT O NÁS

I think that education is essntial part of our life. And it's important to get all materials and help, so I go here if I have some difficulties. It's good that I can askto write me an assignment and get excellent result. In any case, I have the possibility to get new knowledge.

Jaké jsou výhody hraní v online kasinu netbet?

Jednou z hlavních výhod hraní v online kasinech, jako je NetBet, je to, že hráči mohou využívat mnohem širší nabídku her než v běžném fyzickém kasinu. NetBet nabízí hry od některých z největších a nejlepších poskytovatelů softwaru v oboru, včetně Microgaming, Playtech a IGT, takže si hráči mohou užít http://gbetcasino.loxblog.com/post/2 vše od klasických stolních her, jako je blackjack a ruleta, až po moderní video automaty se zajímavými bonusovými funkcemi.

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou
v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje.
Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.

Šťastnou cestu!