Dodavatel metodiky měsíčního rozúčtování tržeb z přestupních jízdních dokladů mezi dopravce...

ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Konviktská 20, Praha 1, 110 00.

Výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce

JIKORD s.r.o.
Okružní 517/10
370 01 České Budějovice
IČ: 281 17 018

č.ú.: 234868910/0300 ČSOB České Budějovice
podle Zásad pro zadávání veřejných zakázek společností JIKORD s.r.o.

Vás vyzývá k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

„Dodavatel metodiky měsíčního rozúčtování tržeb z přestupních jízdních dokladů mezi dopravce zapojené v IDS Jihočeského kraje."

1.Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel: JIKORD s.r.o., České Budějovice
Sídlem: Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Jiřím Borovkou, Ph.D., MBA
IČ: 281 17 018
Kontaktní osoba: Ing. Josef Michálek, tel. 380 070 206,

2. Místo a předmět plnění zakázky
Místo plnění: JIKORD s.r.o., Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice
Předmět plnění: Metodika měsíčního rozúčtování tržeb z přestupních jízdních dokladů mezi dopravce zapojené v IDS Jihočeského kraje.

3. Specifikace zakázky
Cílem zakázky je kvalifikované řešení rozúčtování tržeb z přestupních dokladů IDS realizovaných dopravci zapojenými v IDS Jihočeského kraje:
Metodika bude obsahovat minimálně:
•analýzu odbavovacích systémů využívaných dopravci na území Jihočeského kraje a krajů sousedících s tímto krajem,
•způsob sběru dat od jednotlivých dopravců,
•způsob předávání dat, včetně termínů,
•návrh elektronického formátu předávaných dat,
•způsob zpracování dat,
•návrh postupů při zpracování dat, jejich vyhodnocení a následné kompenzaci s dopravci,
•návrh rozúčtování jednotlivých druhů tržeb mezi jednotlivými dopravci zařazenými do IDS Jihočeského kraje,
•návrh činnosti zúčtovacího centra (včetně návrhu jeho technologického vybavení),
•návrh postupu řešení reklamací z případného rozúčtování,
•závazek koordinace činnosti se zhotovitelem softwaru pro rozúčtování tržeb, který bude zpracován na základě této metodiky.

4. Doba a místo plnění zakázky
•Předpokládaný termín zahájení:ihned po oboustranném podpisu smlouvy.
•Předpokládaný termín dokončení: do 60 dnů od podepsání smlouvy.
•Předpokládaný termín prezentace zkušebního provozu: do 30 dnů po obdržení písemné výzvy od zadavatele, předpokládaný termín: květen 2016.
•Místo plnění zakázky: JIKORD s. r. o, České Budějovice.

5. Předpokládané finanční náklady a krytí
•Předpokládané finanční náklady zakázky činí celkem 400 000,- Kč bez DPH (slovy čtyřistatisíc korun českých).
•Finanční krytí nákladů spojených s výše uvedenou zakázkou bude zajištěno z rozpočtu společnosti JIKORD s.r.o

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
•Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná a uvedena na krycím listu bez DPH, samostatně DPH a vč. DPH v korunách českých (Kč). Nabídkovou cenu je možno překročit pouze v případě změny DPH
•Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a musí zahrnovat veškeré náklady a rizika uchazeče plynoucí z nejistot charakteru zakázky.

Platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy. Cena za zpracování metodiky měsíčního rozúčtování tržeb z přestupních jízdních dokladů mezi dopravce zapojené v IDS Jihočeského kraje bude uhrazena následovně:
-80 % ceny bude uhrazeno po ukončení a odsouhlasení předmětné dodávky jednorázově na základě faktury se splatností 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.
-zbývajících 20% ceny bude uhrazeno po ukončení zkušebního provozu měsíčního rozúčtování přestupních tržeb a odsouhlasení jeho funkčnosti na základě faktury se splatností 21 kalendářních dnů ode doručení daňového dokladu zadavateli.
Předpokládaný termín – červen 2016.
Platby budou probíhat výhradně v Kč, rovněž cenové údaje budou v této měně.

Záruční lhůta:
Zadavatel požaduje záruční lhůtu v trvání minimálně 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout ode dne převzetí zakázky.

7. Způsob hodnocení nabídky
Nabídka bude hodnocena podle následujících kritérií:
•cena předmětu zakázky bez DPH 100 bodů

8. Požadavky na řešení
Metodika rozúčtování je majetkem společnosti JIKORD s.r.o a bez jejího souhlasu s ním nesmí dodavatel komerčně nakládat.

Dodávka musí umožňovat a zajišťovat
•vzájemné zúčtování plateb mezi jednotlivými dopravci a dodání podkladů pro zúčtování mezi těmito subjekty. Kvalifikované řešení musí minimálně obsahovat rozúčtování níže uvedených tržeb realizovaných dopravci zapojenými v IDS Jihočeského kraje.
-rozúčtování tržeb z jednotlivého zónového ceníku (bez zóny MHD) mezi dopravce veřejné linkové dopravy (dále jen VLD) a železniční dopravce (jízdenky budou vydávat dopravci VLD a železniční dopravci a v rámci těchto 2 systémů budou přestupní),
-rozúčtování tržeb z jednotlivého zónového ceníku (včetně zóny MHD) mezi dopravce VLD, železniční dopravce a DPMČB (jízdenky budou vydávat dopravci VLD, železniční dopravci a kromě těchto 2 přepravních systémů budou přestupní i na MHD České Budějovice),
-rozúčtování tržeb z časového zónového ceníku (7, 30 a 90 denní časové jízdenky) mezi dopravce VLD a železniční dopravce (jízdenky budou vydávat dopravci VLD a železniční dopravci a v rámci těchto 2 systémů budou přestupní),
-rozúčtování tržeb z časového zónového ceníku (7, 30 a 90 denní časové jízdenky včetně zóny MHD) mezi dopravce VLD, železniční dopravce a DPMCB (jízdenky budou vydávat dopravci VLD a železniční dopravci a mimo těchto 2 systémů budou přestupní i na MHD České Budějovice),
-rozúčtování časových kupónů MHD České Budějovice mezi DPMCB, dopravce VLD a železniční dopravce (jízdenky budou vydávat DPMCB, dopravci VLD a železniční dopravci budou tyto kupóny uznávat v rámci 1. zóny MHD České Budějovice). Předpokládá se, že dopravci VLD a ČD vydají při použití časových kupónů MHD České Budějovice evidenční jízdenku.
Zadavatel si současně vyhrazuje právo na rozšíření o implementaci dalších ceníků.

Při vytváření metodiky a následném rozúčtování tržeb zohlednit způsob tvorby cen jízdného
1)Jednotlivý zónový ceník
-jízdné bez zóny MHD České Budějovice: jízdné je stanoveno dle počtu projetých zón,
-jízdné včetně zóny MHD České Budějovice: jízdné se rovná součtu cen dle počtu projetých zón + cena MHD České Budějovice pro 1. zónu (současně 13,- Kč) a lze jednoznačně určit % podíl MHD České Budějovice na tržbách u každé prodané jízdenky.

2)Časový zónový ceník: jízdné je stanoveno jako x-tý násobek ceny pro jednotlivé jízdné bez zóny MHD (nebo včetně zóny MHD). Z tohoto vyplývá, že % podíl na tržbách ze strany MHD České Budějovice je shodný jako u jednotlivých jízdenek určených i pro zónu MHD,
•garanci zpracování minimálního rozsahu 360 linek veřejné linkové dopravy, 5 500 spojů uvedených v jízdních řádech, 1 200 000 spojů/rok; 20 linek MHD, 800 spojů uvedených v jízdních řádech, 120 000 spojů/rok; 19 vlakových tratí, 650 vlakových spojů uvedených v jízdních řádech, 165 000 spojů/rok, a to dle stanoveného formátu,

•kompatibilitu s ekonomickými systémy dopravců zajišťujících základní dopravní obslužnost v Jihočeském kraji,
•vedení seznamu a aktualizace všech zařízení, která se zúčastní předprodeje a vlastní realizace IDS,
•zapracování veškerých potřebných výstupů do vnitropodnikových ekonomických systémů dopravců,
•poskytování detailních informací o převodu plateb mezi dopravci,
•řešení zálohování dat aplikace,
•předávání požadovaných dat o rozúčtování tržeb jednotlivých dopravců dle zadání společnosti JIKORD s.r.o.,
•zpracování metodických pokynů a provozních příruček pro zapojené subjekty související s chodem systému,
•prokazatelný souhlasný doklad o projednání metodiky rozúčtování s dodavateli odbavovacích strojků a s dopravci zapojených do IDS Jihočeského kraje.

9. Prokázání kvalifikačních předpokladů
Uchazeči v nabídce prokáže splnění kvalifikačních předpokladů předložením.
•Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) – k) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou).
•Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) - b) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel prosté kopie dokladů ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky).
•Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění - seznam min. 3 zakázek z oblasti analýzy, plánování nebo vyhodnocení dopravní obslužnosti, provedených dodavatelem v posledních 5 letech spolu s příslušnými osvědčeními.

Dále uchazeč doloží čestné prohlášení o ekonomické i finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku.

10. Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci, informace k zakázce
Zájemci o zakázku mohou požadovat dodatečné informace k zakázce. Žádost o dodatečné informace musí být písemná (může být i e-mailová) a doručena na adresu zadavatele, a to nejpozději do 13. 11. 2015.
Kontaktní osoby: Ing. Josef Michálek (zpracovatel zakázky) tel. 380 070 206, e-mail: a Ing. Věra Mejdová tel. 380 070 207, e-mail: – společnost JIKORD s.r.o., České Budějovice.
Případní další zájemci se mohou elektronicky přihlásit na e-mailové adrese: . Zadání zakázky si po předchozí domluvě mohou vyzvednout na adrese: JIKORD s.r.o., Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, tel. 380 070 206, kancelář č. 407, objekt „D".

11. Lhůta a místo pro podání nabídek
Uchazeči mohou své nabídky předkládat poštou nebo osobně na sekretariát společnosti JIKORD s.r.o. (v každý pracovní den od 8:00 hod. do 14:00 hod. do konce lhůty pro podání nabídek) v uzavřených, zapečetěných, neprůhledných obálkách, na uzavření opatřených razítkem a podpisem statutárního orgánu. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.
Podání poštou: na adresu zadavatele - viz záhlaví výzvy
Podání osobně: na sekretariát společnosti JIKORD s.r.o.
Obálky budou označeny tímto textem:
„Nabídkové řízení na metodiku rozúčtování tržeb IDS - neotvírat".
Lhůta pro podání nabídek: uchazeči mohou své nabídky předložit do 20. 11. 2015 do 12:00 hod. Při doručení poštou je rozhodující prezentační razítko sekretariátu společnosti JIKORD s.r.o., České Budějovice. Uchazeč si zodpovídá za včasné doručení nabídky. Opožděně doručené nebo podané nabídky zadavatel neotevře a bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Odvolání zaslané nabídky je možno písemnou formou nejpozději do termínu předložení nabídek.

12. Specifikace data, času a místa otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se bude konat dne 20. 11. 2015 od 12:10 hod. na adrese zadavatele, v zasedací místnosti č. 417, budova „D".
Zástupci uchazečů, kteří podali nabídku do konce lhůty pro podání nabídek, jsou oprávněni být při otevírání nabídek. Tito zástupci se prokáží prokazatelným způsobem, že jsou v pracovně – právním či majetkovém vztahu u uchazeče.
Při otevírání obálek bude uchazečům sděleno, zda nabídka vyhověla kontrole úplnosti a nabídková cena.

13. Povinný obsah nabídky
•základní údaje o uchazeči včetně rychlého telefonického spojení a elektronické adresy,
•nabídková cena za příslušnou zakázku,
•doba realizace zakázky,
•prokázání kvalifikačních předpokladů,
•návrh smlouvy v písemné podobě podepsaná osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

14. Ostatní podmínky
•nabídka musí být podána písemně (v českém jazyce) a podepsána statutárním zástupcem organizace,
•počet vyhotovení: 1 x originál,
•uchazečům se nepřiznává nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na tomto řízení.

15. Zadávací lhůta
Dodavatel je svou nabídkou vázán lhůtou do 31. 12. 2015.

16. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
•odmítnout bez udání důvodu všechny předložené nabídky, soutěž či její část zrušit, neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů,
•vyloučit toho uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky této výzvy,
•nevracet předložené nabídky a doprovodné materiály,
•jednat o upřesnění konečného znění smlouvy, kromě podmínek daných v této výzvě.

Uchazeč je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena a pod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

V Českých Budějovicích dne

Ing. Jiří Borovka, Ph.D, MBA v. r.
jednatel společnosti

Přílohy
Č. 1: Minimální rozsah linek a spojů VLD JK v závazku veřejné služby v r. 2015 (včetně návrhu na zařazení komerčních linek v rámci IDS)
Č. 2: Minimální rozsah tratí a vlaků železniční dopravy JK v závazku veřejné služby v roce 2015
Č. 3: Minimální rozsah ceníků jízdného
Č. 4: Přehled časových kupónů DPMCB v rámci 1. zóny MHD České Budějovice
Č. 5: Krycí list
Č. 6: Smlouva o dílo

Oznámení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
(č.j.: 863/2015/JM)

Na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek, v rámci soutěže na VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

„Dodavatel metodiky měsíčního rozúčtování tržeb z přestupních jízdních dokladů mezi dopravce zapojené v IDS Jihočeského kraje"

rozhodl zadavatel, že nabídkou nejlépe splňující kritéria vymezená v podmínkách veřejné soutěže v souladu s platnou směrnicí společnosti JIKORD s. r. o. o zadávání veřejných zakázek, které jsou pod limit zákona 137/2006 Sb. je firma

M – line, a.s., Pekárenská 77/255, České Budějovice, 370 04
Nabídková cena: 120 000,- Kč bez DPH

Toto rozhodnutí odpovídá pořadí podle doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek - viz tabulka výsledného pořadí
Poř. číslo
Uchazeč
Cena zakázky [bez DPH]
Výsledné pořadí
1.
BDO Advisory s.r.o., Karolinská 661/4, Praha 8 – Karlín, 186 00
219 000,-
3.
2.
CARDSolution s.r.o., Blažejské náměstí 92/13, Olomouc, 779 00
251 000,-
4.
3.
Ing. Jiří Matějec, Olbrachtova 1053/34, Praha 4 – Krč, 140 00
170 000,-
2.
4.
ČSAD SVT PRAHA s.r.o., Křižíkova 4-6, Praha 8 - Karlín, 186 00
318 000,-
6.
5.
M-line a.s., Pekárenská 77/255, České Budějovice, 370 04
120 000,-
1.
6.
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Konviktská 20, Praha 1, 110 00
307 200,-
5.

Zadavatel žádá vybraného uchazeče, aby se neprodleně spojil s Ing. Josefem Michálkem ze společnosti JIKORD s.r.o - tel.: 380 070 206, e-mail: a dohodl podmínky uzavření smlouvy.

Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí není možné podat zadavateli námitky.

České Budějovice dne 23. 11. 2015

Ing. Jiří Borovka, Ph.D., MBA v. r.
jednatel společnosti
JIKORD s. r. o.

Příloha - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky obdrží:
BDO Advisory s.r.o., Karolinská 661/4, Praha 8 – Karlín, 186 00,
CARDSolution s.r.o., Blažejské náměstí 92/13, Olomouc, 779 00,
Ing. Jiří Matějec, Olbrachtova 1053/34, Praha 4 – Krč, 140 00,
ČSAD SVT PRAHA s.r.o., Křižíkova 4-6, Praha 8 - Karlín, 186 50,
M-line a.s., Pekárenská 77/255, České Budějovice, 370 04,

PÁR VĚT O NÁS

I think that education is essntial part of our life. And it's important to get all materials and help, so I go here if I have some difficulties. It's good that I can askto write me an assignment and get excellent result. In any case, I have the possibility to get new knowledge.

Jaké jsou výhody hraní v online kasinu netbet?

Jednou z hlavních výhod hraní v online kasinech, jako je NetBet, je to, že hráči mohou využívat mnohem širší nabídku her než v běžném fyzickém kasinu. NetBet nabízí hry od některých z největších a nejlepších poskytovatelů softwaru v oboru, včetně Microgaming, Playtech a IGT, takže si hráči mohou užít http://gbetcasino.loxblog.com/post/2 vše od klasických stolních her, jako je blackjack a ruleta, až po moderní video automaty se zajímavými bonusovými funkcemi.

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou
v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje.
Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.

Šťastnou cestu!