MIKROREGION Dačicko

anotace-obloucek-jikord.jpg

 

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ PROJEKTU:

"EFEKTIVNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST PŘÍHRANIČNÍHO REGIONU DAČICKO"

Mikroregion Dačicko leží ve východním cípu Jihočeského kraje a sousedí s českými regiony – Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem a Spolkovou zemí Dolní Rakousko, oblastí Waldviertel. S celkovým počtem obyvatel necelých 20 tis. osob se řadí mezi řídce osídlené regiony Jihočeského kraje. To je dáno historicky, po II. světové válce se příhraniční oblast vlivem vytvoření „železné opony" postupně vysídlovala. Centrum mikroregionu, město Dačice, má cca 7,8 tis. obyvatel, druhým největším městem jsou Slavonice s 2,6 tis. obyvatel. Nad jeden tisíc obyvatel má již pouze město Studená (2,4 tis. obyvatel). Z uvedeného počtu obyvatel je téměř 3 tis. (15 %) seniorů ve věku nad 65 let.
Míra nezaměstnanosti je vlivem omezených pracovních příležitostí vysoká, v průměru dosahuje 17,3 %, což je dvojnásobek republikového průměru. Nejhorší situace je v obcích vzdálených od regionálních center, nejnižší nezaměstnanost je v Dačicích a jejich blízkém okolí. Po roce 1989 se snížil počet pracovních příležitostí, zejména v dřevařském a zpracovatelském průmyslu. Počet ekonomicky aktivních obyvatel dosahuje 47 %, z toho téměř polovina pracuje v průmyslu a stavebnictví. Za zmínku stojí i skutečnost že 12 % obyvatelstva pracuje v zemědělství, což ukazuje na nízkou míru restrukturalizace ekonomiky. Mezi nejvýznamnější průmyslové podniky lze řadit TRW-DAS a.s. Dačice (dříve Praga) vyrábějící autodíly – cca 1000 zaměstnanců, Centropen a.s. Dačice vyrábějící psací a kancelářské potřeby - cca 450 zaměstnanců.
Počet denně vyjíždějících osob mimo obec do zaměstnání dosahuje 2 500 osob, žáků vyjíždějících do škol je cca 900, takže celková vyjížďka dosahuje počtu 3 400 cestujících. Hlavním směrem denního dojíždění jsou Dačice, v mikroregionu dále Studená a Slavonice. Mimo mikroregion je vyjížďka menšího počtu osob směrována do Jindřichova Hradce, mimo Jihočeský kraj pak do Jemnice, Telče a Moravských Budějovic. V průběhu dne je pak významná dojížďka do centra mikroregionu – Dačic, jako obce s rozšířenou působností (úřady) a do Nemocnice Dačice a.s., která je současně třetím největším zaměstnavatelem v mikroregionu.
Výhledově nejsou v oblasti předpokládány rozvojové záměry, které by výrazněji ovlivnily potřebu významnějších změn rozsahu či spádovosti dopravní obslužnosti mikroregionu veřejnou dopravou. Při plánování pro následující období bude nutno vzít v úvahu
a operativně řešit následující aspekty, které se dotknou pouze jednotlivých spojů na existujících linkách:
- změny v síti škol základního a středního školství (dojížďka žáků),
- úpravy časových poloh spojů v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu a zavedení přeshraniční veřejné dopravy.

Veřejná doprava osob je v mikroregionu zajišťována v současné době následovně:
• na železniční trati č. 227 Kostelec u Jihlavy – Slavonice zajišťuje regionální železniční dopravu v závazku veřejné služby společnost České dráhy a. s.,
• 23 regionálních linek veřejné linkové dopravy v závazku veřejné služby provozuje společnost ČSAD Jindřichův Hradec, a. s.,
• 9 regionálních linek veřejné linkové dopravy v závazku veřejné služby provozuje společnost Josef Štefl – tour Dačice,
• 11 regionálních linek veřejné linkové dopravy v závazku veřejné služby provozují další čtyři dopravci,
• 13 dálkových linek veřejné linkové dopravy provozovaných mimo závazek veřejné služby zajišťuje dopravní spojení mikroregionu s Českými Budějovicemi (4 linky)
a dále s Brnem, Jihlavou, Pelhřimovem, Prahou a Znojmem.

Sezónní rekreační dopravu (v rámci systému Cyklotrans) zajišťuje společnost ČSAD JIHOTRANS a.s. České Budějovice na lince České Budějovice – Třeboň – Jindřichův Hradec - Slavonice – Vranov nad Dyjí – Znojmo autobusy s přívěsem pro přepravu jízdních kol. Do výčtu rekreační dopravy lze řadit i nostalgické vlaky vedené v letním období v úseku Telč – Slavonice ve spolupráci Českých drah a společnosti Telčské místní dráhy.
Veřejná doprava mezi mikroregionem Dačicka a Dolním Rakouskem v současné době neexistuje, snahy o obnovení železnice v úseku Slavonice – Fratres - Waldkirchen se nepodařilo i přes velké úsilí obcí na obou stranách hranice z ekonomických důvodů (investiční náklady, ztrátovost provozu) realizovat. V současné době se připravuje ve spolupráci rakouské a české strany zavedení rekreační veřejné dopravy na lince Raabs a/D. Thaya – Slavonice – Dačice – Telč.

Z analytické části a popisu současného stavu vyplývají tyto závěry:
- řídké osídlení a nízký počet vyjíždějících vedou k nutnosti posouzení organizace veřejné dopravy:
• redukce počtu vlaků s minimální frekvencí,
• postupná náhrada autobusů na méně vytížených linkách minibusy,
• zlepšení koordinace železniční a autobusové dopravy (odstranění přímých souběhů v úseku Dačice – Slavonice),
- bude vhodné zvážit na vybraných linkách možnost využití „spojů na zavolání" (radiobusů) s využitím mikrobusů,
- žádoucí je zlepšit dopravní obslužnost pro terciální sféru, tj. pro rozvoj cestovního ruchu včetně zavedení přeshraniční dopravy mezi Jihočeským krajem a Dolním Rakouskem.

Společnost JIKORD, s.r.o. provedla v období JŘ 2010/2011 nejnaléhavější úpravy v železniční dopravě, avšak pro větší změny neměla dostatek frekvenčních podkladů, které získala až v průběhu roku 2011. Ve veřejné linkové dopravě byly zrušeny minimálně využívané spoje v sedlových časech a ušetřené výkony využity pro zlepšení přepravy žáků škol v Dačicích a Starém Hobzí. Je zcela zřetelné, že využití spojů veřejné dopravy se snižuje i v důsledku narůstající motorizace společnosti – rozvoje individuální automobilové dopravy, ani v tomto smyslu není Dačicko v rámci trendu Jihočeského kraje i celé ČR výjimkou.
Ze strany obcí nejsou k současnému stavu veřejné linkové dopravy žádné zásadní připomínky, v železniční dopravě byla kritizována omezení spojů, která byla realizována před vznikem společnosti JIKORD od období JŘ 2009/2010, avšak jejich opětovné zavedení není z frekvenčních a ekonomických důvodů reálné.

Na základě podrobné analýzy zátěžových proudů a průzkumů frekvence v rámci mikroregionu byl zpracován návrh úprav dopravní obslužnosti v mikroregionu, přičemž je nutno konstatovat, že se nejedná o zásadní změny dopravního konceptu. V návrhové části jsou řešeny zejména následující změny:
• úpravy organizace železniční dopravy na trati č. 227 Kostelec u Jihlavy - Slavonice ve smyslu náhrady málo využívaných spojů v časných ranních a pozdních večerních hodinách v úseku Dačice - Slavonice veřejnou linkovou dopravou; roční úspora výkonů činí téměř 27 000 vlkm,
• přizpůsobení nabídky veřejné linkové dopravy poptávce, tj. v odůvodněných případech náhrada současných vozidel malými autobusy s možností úpravy tras jednotlivých linek (pro možnost svozu a rozvozu),
• zajištění ekonomické stability systému, dodržení zásady nenavýšení dotačních výdajů Jihočeského kraje v důsledku úprav organizace veřejné dopravy v mikroregionu s ohledem na finanční možnosti krajského rozpočtu,

• důsledné posouzení přínosu změn pro cestující veřejnost, aby pozitivní aspekty z hlediska ceny a kvality veřejné dopravy výrazně převyšovaly nad příp. negativy.

Dopravní nabídka železniční dopravy bude na základě provedených přepravních průzkumů a jednání se zástupci měst a obcí upravena na trati č. 227 Kostelec u Jihlavy – Slavonice v úseku Dačice – Slavonice omezením v časných ranních a pozdních večerních hodinách, kdy je dlouhodobě zjišťována minimální frekvence cestujících. Změny se dotknou celkem 6 vlaků vedených v tomto úseku s roční úsporou 26 870 vlakových kilometrů. Ušetřené finanční prostředky budou využity pro zkvalitnění současné obsluhy mikroregionu veřejnou linkovou dopravou. Vlaky budou nahrazeny autobusy o menší kapacitě se zajištěním obsluhy všech dotčených obcí a místních částí v úseku Dačice – Slavonice. Výhodou je v tomto případě přímý souběh železnice a silnice II/406 s možností zajištění dopravní obsluhy místních částí Mutišov a Urbaneč.

Dopravní nabídka veřejné linkové dopravy v závazku veřejné služby dle rozboru současného stavu a z hlediska výhledových záměrů vyhovuje potřebám a je paprskovitě vedena do Dačic, v menším rozsahu do Slavonic a Studené. Tento stav zůstane (s případnými úpravami přestupních návazností vlak-autobus v Dačicích dle vývoje železničních jízdních řádů) zachován, ale postupně dojde k náhradě současných dopravních prostředků nasazením malokapacitních autobusů s nižšími provozními náklady. S rozhodujícími dopravci ČSAD Jindřichův Hradec a Štefl-tour byla v rámci tohoto projektu dohodnuta obměna vozového parku s tím, že ještě do konce roku 2011 bude nasazen malokapacitní autobus na 6 spojích. Celkem je plánováno v průběhu období 2011 - 2018 nasazení malokapacitních autobusů na 8 linkách a 52 spojích. Předpokládaná provozní úspora využitelná pro nasazení „spojů na zavolání" příp. rozšíření počtu pravidelných spojů, zejména v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu v sezónním období, činí cca 780 tis. Kč.
Dosažená úspora vlivem uvedených opatření na železnici i ve veřejné linkové dopravě činí cca 2,57 mil.Kč/rok a vytváří podmínky pro možnost případného rozšíření dopravního systému mikroregionu s využitím tzv. „spojů na zavolání". Tento systém má Jihočeský kraj od 13. 6. 2011 ve zkušebním provozu v mikroregionu Milevsko, jeho provozní i ekonomické vyhodnocení proběhne k 30. 6. 2012 a poté bude rozhodnuto o dalším postupu. Jedná se o dopravu mikrobusy v pracovní dny v sedlových časech, kdy je nízká poptávka, nicméně může být jejím prostřednictvím zajištěna přeprava jednotlivců a malých skupin osob zejména do úřadů, zdravotnických zařízení apod. Stanovení linek a možných „spojů na zavolání" není s ohledem na krátkou dobu zkušebního provozu předmětem tohoto projektu, ale v případě potřeby bude realizováno po jednání s dopravci a dotčenými obcemi v průběhu 2. pololetí 2012 resp. od JŘ 2012/2013 tj. od 9. 12. 2012.
V rámci přeshraniční spolupráce se předpokládá budoucí rozvoj veřejné linkové dopravy mezi Krajem Vysočina, Jihočeským krajem a Dolním Rakouskem, oblastí Waldviertel. V současné době je připraven projekt „Dosažitelnost spojuje" uplatněný v rámci programu Evropské územní spolupráce ČR – Rakousko. Jeho hlavním záměrem je zavedení autobusové linky prioritně určené pro rozvoj cestovního ruchu Raabs – Slavonice – Dačice – Telč, která bude provozována v pátek, sobotu a dny pracovního klidu v rozsahu 3 párů spojů.

Zavedení nové koncepce organizace dopravy (s výjimkou uvažovaných „spojů na zavolání") se předpokládá od termínu změny jízdního řádu 2011/2012 veřejné vnitrostátní linkové dopravy a železniční dopravy vyhlášené Ministerstvem dopravy ČR pro rok 2012 – neděl


Celý projekt je k dispozci k nahlédnutí v sídle společnosti JIKORD.


Koncept mobility v mikroregionu Dačicko.

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2011

V měsíci září 2011 byl dokončen projekt mikroregionu Dačicko. Současná dopravní nabídka veřejné linkové dopravy v závazku veřejné služby v tomto mikroregionu vyhovuje potřebám oblasti. Změny se budou v příštích létech týkat především náhrady současných dopravních prostředků malokapacitními autobusy s nižšími provozními náklady. Dopravce Josef Štefl-tour již v roce 2011 nasadil malokapacitní autobus na 6 spojích na lince v ZVS, v roce 2012 nasadil druhý malokapacitní autobus. Celkem je plánováno v průběhu let 2012 - 2018 nasazení malokapacitních autobusů na 8 linkách a 52 spojích. Dalším úsporným opatřením může být i využití technologie dopravy na zavolání po ukončení zkušebního období a vyhodnocení pilotního projektu mikroregionu Milevsko. K dořešení do roku 2012 zůstává převedení dopravní obslužnosti na autobusovou dopravu vybraných spojů železniční dopravy v úseku Slavonice – Dačice.

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2014

Dne 15. 9. 2014 byla uzavřena v Dačicích „Dohoda o spolupráci a partnerství". JIKORD a Mikroregion Dačicko budou spolupracovat při realizaci volitelného tématu Evropského projektu meziobecní spolupráce „Obce sobě" v oblasti dopravy, dopravní obslužnosti a mobility v území Mikroregionu Dačicka. Společnost JIKORD uvolnila na tento projekt pracovníka na 30% úvazek (12 hodin týdně), jehož činnost je hrazena mikroregionem. JIKORD ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje poskytne potřebné materiály pro zpracování projektu. Výstupy z projektu budou k dispozici koordinátorovi dopravy k řešení dopravní obslužnosti. 

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2015

Projekt byl úspěšně ukončen v květnu roku 2015.

PÁR VĚT O NÁS

I think that education is essntial part of our life. And it's important to get all materials and help, so I go here if I have some difficulties. It's good that I can askto write me an assignment and get excellent result. In any case, I have the possibility to get new knowledge.

Jaké jsou výhody hraní v online kasinu netbet?

Jednou z hlavních výhod hraní v online kasinech, jako je NetBet, je to, že hráči mohou využívat mnohem širší nabídku her než v běžném fyzickém kasinu. NetBet nabízí hry od některých z největších a nejlepších poskytovatelů softwaru v oboru, včetně Microgaming, Playtech a IGT, takže si hráči mohou užít http://gbetcasino.loxblog.com/post/2 vše od klasických stolních her, jako je blackjack a ruleta, až po moderní video automaty se zajímavými bonusovými funkcemi.

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou
v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje.
Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.

Šťastnou cestu!