Projekt Interreg Central Europe

logo-rumobil.jpgOficiální stránky projektu:

Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020

Oficiální stránky projektu:

RUMOBIL

Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change
RUMOBIL.

(Mobilita v evropských regionech venkovského charakteru procházejících demografickými změnami).

Projekt RUMOBIL je realizován v období od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2019 v rámci programu:

Interreg CENTRAL EUROPE 2014 – 2020 a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Projektu se účastní 13 partnerů ze 7 států:
1. Spolkové ministerstvo regionálního rozvoje a dopravy Saska-Anhaltska (DE)

další partneři projektu:
2. Mazovské vojvodství (PL)

3. Svaz pro železnici (HR) - odstoupili z projektu.

4. Chorvatské dráhy (HR)

5. Kraj Vysočina (CZ)

6. JIKORD s.r.o. (CZ)

- se po předchozím projednání v zastupitelstvu Jihočeského kraje dne 16. 4. 2015 (schváleno kofinancování 15% způsobilých výdajů projektu) připojil k mezinárodnímu projektu RUMOBIL (Rural Mobility), který byl předložen v rámci 1. výzvy uvedeného programu pro léta 2014 - 2020 v dubnu 2015. Projekt byl v prvém kole výzvy úspěšný a postoupil do druhého kola. Podrobná žádost byla předložena vedoucím partnerem ve stanoveném termínu do 5. 11. 2015 a rozhodnutí o kofinancování projektu z evropských prostředků do výše 85% výdajů bylo přijato 30. 6. 2016. Pro zajištění správy a administrace projektu byl na JIKORD přijat manažer projektu Ing. Zuzana Jelínková.

rumobil-vchod-z-boku.jpg   rumobil-vchod-rovne.jpg

7. Vysoká škola ekonomická a technická v Českých Budějovicích (CZ)

8. T Bridge s.r.o. (IT)

9. Agentura pro mobilitu a místní veřejnou dopravu Modena (IT)

10. Žilinská univerzita v Žilině (SK)

11. Žilinský samosprávný kraj (SK)

12. Župa Szabolc-Szatmár-Bereg (HU)

13. Město Nagykálló (HU)

Cílem projektu je zlepšení dostupnosti venkovských regionů s postupně stárnoucím obyvatelstvem v Jižních Čechách. Změny organizace a kvality veřejné dopravy nyní řeší mikroregiony ve Střední Evropě. S vedoucím partnerem Spolkového ministerstva regionálního rozvoje a dopravy Saska-Anhaltska a dalšími 12 partnery se řeší klíčové aktivity:

1) řízení projektu - především jako celku po věcné a finanční stránce, koordinaci realizace jednotlivých aktivit a monitoring postupu realizace projektu, včetně podávání zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu Řídícímu orgánu programu Interreg CENTRAL EUROPE. Řízení projektu zajišťuje tzv. Steering Group (Řídící skupina), složená ze zástupců všech projektových partnerů.

2) Komunikace a šíření poznatků - zajištěnost směřování výstupů a výsledků projektu směrem k cílovým skupinám, zajištění informování široké veřejnosti o projektu a jeho propagace s využitím různých prostředků, jako jsou internet, zprávy, informační brožury, články v odborných periodicích či konference. Jako součást této aktivity je plánována též doprovodná mediální kampaň včetně mezinárodní soutěže o nejlepší inovativní návrhy řešení vybraných problémů veřejné dopravy v periferních regionech.

3) Výměna zkušeností - a přenos znalostí v oblasti inovativních dopravních koncepcí a řešení pro periferní regiony. Sdělování zkušeností a dobré praxe mezi partnery projektu v oblasti organizace a fungování veřejné dopravy v regionech s převážně venkovským charakterem, zejména formou odborných workshopů, seminářů a studijních návštěv. Na základě takto získaných poznatků budou zpracována doporučení a návrhy opatření ke změně, revizi či aktualizaci dopravních koncepcí v partnerských regionech.

4) Pilotní aktivity k ověření navržených řešení - v rámci této aktivity dojde k pilotnímu ověření a otestování na vržených inovativních přístupů k řešení veřejné dopravy v periferních regionech. Z poznatků zjištěných v průběhu pilotního testování budou vypracována obecná doporučení pro optimalizaci fungování veřejné dopravy v regionech venkovského charakteru. Tyto poznatky budou zohledněny při přípravě, popř. revizi dopravních koncepcí či plánů v partnerských regionech a zároveň budou sloužit jako příklad dobré praxe přenositelný do ostatních regionů EU, které čelí podobným problémům a výzvám.

Pro Jihočeský kraj společnost JIKORD předpokládá:

- zpracování dynamického dopravního modelu Jihočeského kraje,

- 2 pilotní demonstrační projekty (příprava a realizace) v okrajových oblastech kraje,

- výměna zkušeností a informací z dopravní obsluhy řídce osídlených regionů.


Vývoj v jednotlivých etapách

anotace-obloucek-jikord.jpg

1. etapa projektu RUMOBIL (1. 6. 2016 - 30. 11. 2016)

Nagykálló
V této etapě se uskutečnilo úvodní setkání partnerů v Nagykálló v Maďarsku, kde došlo k oficiálnímu zahájení. Partneři společně projednali podrobnosti k realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu. Bližší informace získáte kliknutím ZDE.


Mannheim
Byla také realizována studijní cesta do Mannheimu do firmy Verkehrverbund Rhein-Neckar v Německu. Cílem bylo získání vstupních informací pro orientaci v dopravním modelu pro okrajové, venkovské oblasti s postupně stárnoucím obyvatelstvem. Zprávu ze studijní cesty naleznete kliknutím ZDE. V anglickém jazyce zde.

m-01.jpg

m-02.jpg

VRN Next bike – v systému Verkehrsverbund Rhein-Neckar (dopravní svaz Rýn-Neckar) je možné využít sdílení jízdních kol. V mnoha městech jsou k dispozici k zapůjčení tato kola, které je množné vrátit v kterékoli jiné „stanici". Systém VRN Next bike má k dispozici mobilní aplikaci a webové stránky, které ukazují, kde je kolik volných jízdních kol. Systém je zaveden v mnoha městech v oblasti. Při roční registraci je možné využít prvních třicet minut zdarma, každých dalších 30 minut je zpoplatněno 0,50 € / 1 € dle tarifu, maximálně však 9 € / den. JE možné využít měsíční či týdenní paušál či jednorázové „vypůjčení" bez ročního poplatku, které vychází na 1 € / 30 minut.


m-03.jpg

Regionální vlak v rámci systému VRN, který zajíždí do francouzského města Wissembourg z Neustadt an der Weinstraße. Tato oblast je plně zahrnuta do dopravního systému, včetně návazných autobusových linek. Je to inspirace pro sousední regiony více států a je vidět, že mezi státy cestující hranici nepoznají a mohou využívat veřejnou dopravu na jednu jízdenku, rovněž dobře provázanou.


m-04.jpg

Přestupní terminál v obci Bad Bergzabern, který umožňuje přestup mezi regionálními autobusovými linkami a vlakem z regionální tratě, který má návaznosti v obci Winden na regionální expresní vlaky. Kombinace kvalitních přestupů a rychlých regionálních vlaků výrazně zatraktivňuje celý systém veřejné dopravy.


m-05.jpg

Doprava zaměstnanců do průmyslového areálu firmy BASF ve městě Ludwinghafen. Tato železniční vlečka je velmi využívána nejen k dopravě komodit, ale i zaměstnanců a obchodních partnerů. Takto může být využito mnoho dalších vleček v České republice.


m-06.jpg

m-07.jpg

Přestupní terminál ve městě Weinheim, kde je možnost přestupu z autobusů a vlaku z venkovských oblastí na páteřní železniční trať a regionální tramvajovou trať. Terminál nabízí i dostatek míst na jízdní kola.


m-08.jpg

Atraktivitu veřejné dopravě dodávají také nové regionální vlaky francouzského výrobce Alstom, model LINT 41, které jsou zde verzi LINT 41 a LINT 54. Dopravce DB, vlaky však jsou v nátěru místního dopravního svazu a symbolizují plástvovitou strukturu tarifu.


2. etapa projektu RUMOBIL (1. 12. 2016 - 31. 5. 2017)

Záhřeb
Další velmi zajímavé setkání hlavního partnera a dalších 12 partnerů projektu RUMOBIL se uskutečnilo v Záhřebu ve dnech 28. 2. 2017 - 2. 3. 2017. Partner HŽ PP (národní dopravce v Chorvatsku) představil svůj pilotní projekt Dopravní obslužnosti obce Ozalj s okolními oblastmi.

Velmi příznivě jsme hodnotili přístup a připravenost tohoto setkání ze strany HŽ PP. Setkání přispělo k posunu prací na jednotlivých pilotních projektech – informace o realizovaných nebo připravovaných výběrových řízení, dále příprava nebo etapovitá realizace projektů. Bližší informace získáte kliknutím ZDE.

z-01.jpg

Úvodní večer, který začal neformálním programem – prohlídkou města s účastníky jednání.


z-02.jpg

z-03.jpg

Přesun vlakem do města Ozalj, dopravce jsou Chorvatské železnice, což je jeden z partnerů projektu.


z-04.jpg

z-05.jpg

Zástupci hostitele – Chorvatských železnic a starostka města Ozalj; ostatní partneři na jednání v blízkosti města Ozalj v obci Jaškovo.


z-06.jpg

Hrad ve městě Ozalj, který je cílem pilotního provozu přímých vlaků Zagreb – Ozalj, což je pilotní projekt Chorvatských železnic, který má ověřit poptávku po tomto spojení, neboť je také zvažováno na této trati zcela ukončit provoz a hledá se řešení, jak provoz udržet dlouhodobě.
Příklady dobré praxe ze Záhřebu a okolí.


z-07.jpg

Nové elektrické jednotky na příměstské vlaky v Záhřebu.


z-08.jpg

Na vybraných linkách provozovaných místním dopravním podnikem je možné převést jízdní kolo na zádi autobusu. Tato linka je ukončena v přírodním parku Medvednica.


3. etapa projektu RUMOBIL (1. 6. 2017 - 30. 11. 2017)

Žilina
Na začátku třetí etapy se ve dnech 7. - 9. června uskutečnilo partnerské setkání v Žilině. Tématem diskuzí byl aktuální stav aktivit a další harmonogram. Workshop byl zejména zaměřen na implementaci pilotních projektů. V rámci exkurze slovenští kolegové představili návrh na rekonstrukci nádraží v Rájeckých Teplicích ve smyslu propojení různých druhů osobní dopravy. Bližší informace získáte ZDE.

zilina-01.jpg

zilina-02.jpg

zilina-03.jpg

Zahájení setkání prohlídkou města Žilina, výhledy na okolí z věže kostela.


zilina-04.jpg

zilina-05.jpg

Muzeum dopravy v Rajeckých Telplicích, v místě plánovaného přestupního terminálu je umístěna expozice historie železniční dopravy v okolí.


zilina-06.jpg

Přesun na ŽST Žilina-Záriečie, kde proběhlo jednání další den.


zilina-07.jpg

zilina-08.jpg

Prohlídka přilehlého kulturního centra, které je budováno a provozováno místní neziskovou organizací. Jedná se o slámový dům, doplněn bedny od piva, je tím využit prostor pod mimoúrovňovou křižovatkou.


Lutherstadt Wittenberg

Ve dnech 17. 10. 2017 – 20. 10. 2017 se uskutečnilo další partnerské setkání v Sasku-Anhaltsku. Předmětem jednání byl stav projektu a následný postup řešení aktivit. V rámci setkání byla uskutečněna exkurze na vlakové nádraží, které získalo titul nádraží roku a představuje názorný příklad efektivního propojení dálkové a regionální dopravy. Po setkání následovala konference s místními politiky, stakekoholdery a projektovými manažery obdobných projektů. Byly představeny i tři realizované pilotní aktivity v rámci projektu RUMOBIL. Bližší informace získáte kliknutím ZDE.

w-01.jpg

Dveře kostela ve Wittenbergu, kde bylo 31. 10. 1517 vyvěšeno 95 slavných tezí teologa, kazatele a reformátora Martina Luthera, kriticky reagujících na praktiku odpustků. Těmito začátky položil Martin Luther základy protestantské církve.


w-02.jpg

Město Lutherstadt Wittenberg leží ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko a má zhruba 50 000 obyvatel. Je známé jako kolébka reformace, díky působení Martina Luthera a jeho následovníků. Mimo jiné se na seznamu kulturních památek UNESKO.


w-03.jpg

Lutherstadtt Wittenberg Hbf je s 5000 přepravenými osobami za den jedno z nejdůležitějších nádraží ve východní části Saska-Anhaltska. První budova byla postavena v roce 1851, během 2. světové války byla téměř celá zničena. V roce 2012–2013 bylo nádraží přestavěno na koncept zeleného nádraží, prezentující myšlenky „climate-friendly station". Pro stavbu byly použity především přírodní materiály a nádraží využívá obnovitelných zdrojů energie.


w-04.jpg

Historická replika umístěná v budově nádraží.


w-05.jpg

Stejně jako Luther před 500 lety i náš kolega Martin kázal o vybraných tezích veřejné dopravy budoucnosti. Týkaly se vizuálního prostorového členění dopravní infrastruktury, komfortu a atraktivity veřejné dopravy a trendů a potřeb současného marketingu veřejné dopravy.


w-06.jpg

Posterová sekce, JIKORD zde představil pilotní projekt autobusové linky přes oblast Slepičích hor. Tato linka bude obsluhována od května 2018 do srpna 2018 a bude spojovat Kaplici nádraží (návaznost na meszistátní spoje) s městem Benešov nad Černou. Primárně je určena k zvýšení dostupnosti obyvatelstva venkovské oblasti jak s regionálním městem Českými Budějovice, tak i s dalšími kraji České republiky.Aktuální informace a zajímavosti lze také čerpat z Facebooku https://www.facebook.com/JikordRumobil nebo kliknutím na obrázek:

facebook.jpg

PÁR VĚT O NÁS

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje. Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.

NAPIŠTE NÁM DO JIKORDu

V případě otázek nebo nejasností nám neváhejte napsat.
Odpovíme Vám co nejdříve.