Projekt Interreg Central Europe

1. etapa2. etapa3. etapa4. etapa5. etapa


logo-rumobil.jpgOficiální stránky projektu:

Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020

Oficiální stránky projektu:

RUMOBILRural Mobility in European Regions affected by Demographic Change
RUMOBIL.

(Mobilita v evropských regionech venkovského charakteru procházejících demografickými změnami).

Projekt RUMOBIL je realizován v období od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2019 v rámci programu:

Interreg CENTRAL EUROPE 2014 – 2020 a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Projektu se účastní 13 partnerů ze 7 států:
1. Spolkové ministerstvo regionálního rozvoje a dopravy Saska-Anhaltska (DE)

další partneři projektu:
2. Mazovské vojvodství (PL)

3. Svaz pro železnici (HR) - odstoupili z projektu.

4. Chorvatské dráhy (HR)

5. Kraj Vysočina (CZ)

6. JIKORD s.r.o. (CZ)

- se po předchozím projednání v zastupitelstvu Jihočeského kraje dne 16. 4. 2015 (schváleno kofinancování 15% způsobilých výdajů projektu) připojil k mezinárodnímu projektu RUMOBIL (Rural Mobility), který byl předložen v rámci 1. výzvy uvedeného programu pro léta 2014 - 2020 v dubnu 2015. Projekt byl v prvém kole výzvy úspěšný a postoupil do druhého kola. Podrobná žádost byla předložena vedoucím partnerem ve stanoveném termínu do 5. 11. 2015 a rozhodnutí o kofinancování projektu z evropských prostředků do výše 85% výdajů bylo přijato 30. 6. 2016. Pro zajištění správy a administrace projektu byl na JIKORD přijat manažer projektu Ing. Zuzana Jelínková.

rumobil-vchod-z-boku.jpg   rumobil-vchod-rovne.jpg

7. Vysoká škola ekonomická a technická v Českých Budějovicích (CZ)

8. T Bridge s.r.o. (IT)

9. Agentura pro mobilitu a místní veřejnou dopravu Modena (IT)

10. Žilinská univerzita v Žilině (SK)

11. Žilinský samosprávný kraj (SK)

12. Župa Szabolc-Szatmár-Bereg (HU)

13. Město Nagykálló (HU)

Cílem projektu je zlepšení dostupnosti venkovských regionů s postupně stárnoucím obyvatelstvem v Jižních Čechách. Změny organizace a kvality veřejné dopravy nyní řeší mikroregiony ve Střední Evropě. S vedoucím partnerem Spolkového ministerstva regionálního rozvoje a dopravy Saska-Anhaltska a dalšími 12 partnery se řeší klíčové aktivity:

1) řízení projektu - především jako celku po věcné a finanční stránce, koordinaci realizace jednotlivých aktivit a monitoring postupu realizace projektu, včetně podávání zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu Řídícímu orgánu programu Interreg CENTRAL EUROPE. Řízení projektu zajišťuje tzv. Steering Group (Řídící skupina), složená ze zástupců všech projektových partnerů.

2) Komunikace a šíření poznatků - zajištěnost směřování výstupů a výsledků projektu směrem k cílovým skupinám, zajištění informování široké veřejnosti o projektu a jeho propagace s využitím různých prostředků, jako jsou internet, zprávy, informační brožury, články v odborných periodicích či konference. Jako součást této aktivity je plánována též doprovodná mediální kampaň včetně mezinárodní soutěže o nejlepší inovativní návrhy řešení vybraných problémů veřejné dopravy v periferních regionech.

3) Výměna zkušeností - a přenos znalostí v oblasti inovativních dopravních koncepcí a řešení pro periferní regiony. Sdělování zkušeností a dobré praxe mezi partnery projektu v oblasti organizace a fungování veřejné dopravy v regionech s převážně venkovským charakterem, zejména formou odborných workshopů, seminářů a studijních návštěv. Na základě takto získaných poznatků budou zpracována doporučení a návrhy opatření ke změně, revizi či aktualizaci dopravních koncepcí v partnerských regionech.

4) Pilotní aktivity k ověření navržených řešení - v rámci této aktivity dojde k pilotnímu ověření a otestování na vržených inovativních přístupů k řešení veřejné dopravy v periferních regionech. Z poznatků zjištěných v průběhu pilotního testování budou vypracována obecná doporučení pro optimalizaci fungování veřejné dopravy v regionech venkovského charakteru. Tyto poznatky budou zohledněny při přípravě, popř. revizi dopravních koncepcí či plánů v partnerských regionech a zároveň budou sloužit jako příklad dobré praxe přenositelný do ostatních regionů EU, které čelí podobným problémům a výzvám.

Pro Jihočeský kraj společnost JIKORD předpokládá:

- zpracování dynamického dopravního modelu Jihočeského kraje,

- 2 pilotní demonstrační projekty (příprava a realizace) v okrajových oblastech kraje,

- výměna zkušeností a informací z dopravní obsluhy řídce osídlených regionů.


Vývoj v jednotlivých etapách

anotace-obloucek-jikord.jpg

1. etapa projektu RUMOBIL (1. 6. 2016 - 30. 11. 2016)

Nagykálló
V této etapě se uskutečnilo úvodní setkání partnerů v Nagykálló v Maďarsku, kde došlo k oficiálnímu zahájení. Partneři společně projednali podrobnosti k realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu. Bližší informace získáte kliknutím ZDE.


Mannheim
Byla také realizována studijní cesta do Mannheimu do firmy Verkehrverbund Rhein-Neckar v Německu. Cílem bylo získání vstupních informací pro orientaci v dopravním modelu pro okrajové, venkovské oblasti s postupně stárnoucím obyvatelstvem. Zprávu ze studijní cesty naleznete kliknutím ZDE. V anglickém jazyce zde.

m-01.jpg

m-02.jpg

VRN Next bike – v systému Verkehrsverbund Rhein-Neckar (dopravní svaz Rýn-Neckar) je možné využít sdílení jízdních kol. V mnoha městech jsou k dispozici k zapůjčení tato kola, které je množné vrátit v kterékoli jiné „stanici". Systém VRN Next bike má k dispozici mobilní aplikaci a webové stránky, které ukazují, kde je kolik volných jízdních kol. Systém je zaveden v mnoha městech v oblasti. Při roční registraci je možné využít prvních třicet minut zdarma, každých dalších 30 minut je zpoplatněno 0,50 € / 1 € dle tarifu, maximálně však 9 € / den. JE možné využít měsíční či týdenní paušál či jednorázové „vypůjčení" bez ročního poplatku, které vychází na 1 € / 30 minut.


m-03.jpg

Regionální vlak v rámci systému VRN, který zajíždí do francouzského města Wissembourg z Neustadt an der Weinstraße. Tato oblast je plně zahrnuta do dopravního systému, včetně návazných autobusových linek. Je to inspirace pro sousední regiony více států a je vidět, že mezi státy cestující hranici nepoznají a mohou využívat veřejnou dopravu na jednu jízdenku, rovněž dobře provázanou.


m-04.jpg

Přestupní terminál v obci Bad Bergzabern, který umožňuje přestup mezi regionálními autobusovými linkami a vlakem z regionální tratě, který má návaznosti v obci Winden na regionální expresní vlaky. Kombinace kvalitních přestupů a rychlých regionálních vlaků výrazně zatraktivňuje celý systém veřejné dopravy.


m-05.jpg

Doprava zaměstnanců do průmyslového areálu firmy BASF ve městě Ludwinghafen. Tato železniční vlečka je velmi využívána nejen k dopravě komodit, ale i zaměstnanců a obchodních partnerů. Takto může být využito mnoho dalších vleček v České republice.


m-06.jpg

m-07.jpg

Přestupní terminál ve městě Weinheim, kde je možnost přestupu z autobusů a vlaku z venkovských oblastí na páteřní železniční trať a regionální tramvajovou trať. Terminál nabízí i dostatek míst na jízdní kola.


m-08.jpg

Atraktivitu veřejné dopravě dodávají také nové regionální vlaky francouzského výrobce Alstom, model LINT 41, které jsou zde verzi LINT 41 a LINT 54. Dopravce DB, vlaky však jsou v nátěru místního dopravního svazu a symbolizují plástvovitou strukturu tarifu.


2. etapa projektu RUMOBIL (1. 12. 2016 - 31. 5. 2017)

Záhřeb
Další velmi zajímavé setkání hlavního partnera a dalších 12 partnerů projektu RUMOBIL se uskutečnilo v Záhřebu ve dnech 28. 2. 2017 - 2. 3. 2017. Partner HŽ PP (národní dopravce v Chorvatsku) představil svůj pilotní projekt Dopravní obslužnosti obce Ozalj s okolními oblastmi.

Velmi příznivě jsme hodnotili přístup a připravenost tohoto setkání ze strany HŽ PP. Setkání přispělo k posunu prací na jednotlivých pilotních projektech – informace o realizovaných nebo připravovaných výběrových řízení, dále příprava nebo etapovitá realizace projektů. Bližší informace získáte kliknutím ZDE.

z-01.jpg

Úvodní večer, který začal neformálním programem – prohlídkou města s účastníky jednání.


z-02.jpg

z-03.jpg

Přesun vlakem do města Ozalj, dopravce jsou Chorvatské železnice, což je jeden z partnerů projektu.


z-04.jpg

z-05.jpg

Zástupci hostitele – Chorvatských železnic a starostka města Ozalj; ostatní partneři na jednání v blízkosti města Ozalj v obci Jaškovo.


z-06.jpg

Hrad ve městě Ozalj, který je cílem pilotního provozu přímých vlaků Zagreb – Ozalj, což je pilotní projekt Chorvatských železnic, který má ověřit poptávku po tomto spojení, neboť je také zvažováno na této trati zcela ukončit provoz a hledá se řešení, jak provoz udržet dlouhodobě.
Příklady dobré praxe ze Záhřebu a okolí.


z-07.jpg

Nové elektrické jednotky na příměstské vlaky v Záhřebu.


z-08.jpg

Na vybraných linkách provozovaných místním dopravním podnikem je možné převést jízdní kolo na zádi autobusu. Tato linka je ukončena v přírodním parku Medvednica.


3. etapa projektu RUMOBIL (1. 6. 2017 - 30. 11. 2017)

Žilina
Na začátku třetí etapy se ve dnech 7. - 9. června uskutečnilo partnerské setkání v Žilině. Tématem diskuzí byl aktuální stav aktivit a další harmonogram. Workshop byl zejména zaměřen na implementaci pilotních projektů. V rámci exkurze slovenští kolegové představili návrh na rekonstrukci nádraží v Rájeckých Teplicích ve smyslu propojení různých druhů osobní dopravy. Bližší informace získáte ZDE.

zilina-01.jpg

zilina-02.jpg

zilina-03.jpg

Zahájení setkání prohlídkou města Žilina, výhledy na okolí z věže kostela.


zilina-04.jpg

zilina-05.jpg

Muzeum dopravy v Rajeckých Telplicích, v místě plánovaného přestupního terminálu je umístěna expozice historie železniční dopravy v okolí.


zilina-06.jpg

Přesun na ŽST Žilina-Záriečie, kde proběhlo jednání další den.


zilina-07.jpg

zilina-08.jpg

Prohlídka přilehlého kulturního centra, které je budováno a provozováno místní neziskovou organizací. Jedná se o slámový dům, doplněn bedny od piva, je tím využit prostor pod mimoúrovňovou křižovatkou.


Lutherstadt Wittenberg

Ve dnech 17. 10. 2017 – 20. 10. 2017 se uskutečnilo další partnerské setkání v Sasku-Anhaltsku. Předmětem jednání byl stav projektu a následný postup řešení aktivit. V rámci setkání byla uskutečněna exkurze na vlakové nádraží, které získalo titul nádraží roku a představuje názorný příklad efektivního propojení dálkové a regionální dopravy. Po setkání následovala konference s místními politiky, stakekoholdery a projektovými manažery obdobných projektů. Byly představeny i tři realizované pilotní aktivity v rámci projektu RUMOBIL. Bližší informace získáte kliknutím ZDE.

w-01.jpg

Dveře kostela ve Wittenbergu, kde bylo 31. 10. 1517 vyvěšeno 95 slavných tezí teologa, kazatele a reformátora Martina Luthera, kriticky reagujících na praktiku odpustků. Těmito začátky položil Martin Luther základy protestantské církve.


w-02.jpg

Město Lutherstadt Wittenberg leží ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko a má zhruba 50 000 obyvatel. Je známé jako kolébka reformace, díky působení Martina Luthera a jeho následovníků. Mimo jiné se na seznamu kulturních památek UNESKO.


w-03.jpg

Lutherstadtt Wittenberg Hbf je s 5000 přepravenými osobami za den jedno z nejdůležitějších nádraží ve východní části Saska-Anhaltska. První budova byla postavena v roce 1851, během 2. světové války byla téměř celá zničena. V roce 2012–2013 bylo nádraží přestavěno na koncept zeleného nádraží, prezentující myšlenky „climate-friendly station". Pro stavbu byly použity především přírodní materiály a nádraží využívá obnovitelných zdrojů energie.


w-04.jpg

Historická replika umístěná v budově nádraží.


w-05.jpg

Stejně jako Luther před 500 lety i náš kolega Martin kázal o vybraných tezích veřejné dopravy budoucnosti. Týkaly se vizuálního prostorového členění dopravní infrastruktury, komfortu a atraktivity veřejné dopravy a trendů a potřeb současného marketingu veřejné dopravy.


w-06.jpg

Posterová sekce, JIKORD zde představil pilotní projekt autobusové linky přes oblast Slepičích hor. Tato linka bude obsluhována od května 2018 do srpna 2018 a bude spojovat Kaplici nádraží (návaznost na meszistátní spoje) s městem Benešov nad Černou. Primárně je určena k zvýšení dostupnosti obyvatelstva venkovské oblasti jak s regionálním městem Českými Budějovice, tak i s dalšími kraji České republiky.

4. etapa projektu RUMOBIL (1. 12. 2017 - 31. 5. 2018)
Přeshraniční dopravní obslužnost mezi krajem Vysočina, Jihočeským krajem a Dolním Rakouskem.

V rámci setkání mezinárodní platformy za účasti dopravních expertů z krajských úřadů pro Jihočeský kraj a kraj Vysočinu, GŘ SŽDC a členů Riegerung NO and VOR byl prezentován projekt RUMOBIL. Nejdříve byl projekt představen jako celek – financování, partnerství a hlavní cíle.

V druhé části byly představeny jednotlivé pilotní aktivity partnerů JIKORD s.r.o. a kraje Vysočina. Za společnost JIKORD s.r.o. nastínil Ing. Študlar výstup elektronický dopravní model pro Jihočeský kraj a pilotní projekt – novou autobusovou linku v oblasti Slepičích hor.

2.JPG

3.jpg

4.jpg

1.JPG


Úvodní představení pilotního projektu zástupcům samospráv v dotčeném území

Dne 31.1.2018 proběhlo jednání se starosty obcí, které budou dotčeny provozem nové autobusové linky. Na úvod byl představen projekt RUMOBIL jako celek, poté následovala detailní technická a provozní specifikace pilotního projektu. Třetí část jednání byla věnováno živé a podmětné diskuze s návrhy na zlepšení a doplnění provozu a reklamní kampani. Děkujeme všem starostům a jejich zástupcům za účast a nabídnutou pomoc, stejně tak děkujeme Českým drahám za nabídnutou podporu v rámci reklamní kampaně.

dscn2671.JPG

dscn2674.JPG

dscn2676.JPG


Mid-term review Třebíč
Ve dnech 21.-22.2.2018 jsme se zúčastnili mid-term review, jehož cílem bylo zhodnocení průběhu první poloviny projektu, z hlediska dodržení plánovaných aktivit z hlediska schválené žádosti o projekt (application form) a čerpání rozpočtu na jednotlivé aktivity. Druhý den v odpoledních hodinách jsme měli možnost navštívit nový přestupní terminál v Třebíči, který získal ocenění Stavby Vysočiny 2015.
Více informací zde.

Fotky z mid-term rewiew:

01-trebic-4-perioda.jpg

02-trebic-4-perioda.jpg


Fotky z přestupního terminálu:

03-trebic-4-perioda.jpg

04-trebic-4-perioda.jpg

05-trebic-4-perioda.jpg


IX. ročník dopravní konference
Dne 11. 4. 2018 jsme prezentovali náš projekt včetně pilotních akcí jednotlivých partnerů na IX. ročníku dopravní konference, pořádané pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje, Mgr. Ivany Stráské, na Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole automobilní a technické. Prezentaci lze nalézt ZDE.

11-4-2018-konference-na-vosce.jpg


TRAVELFEST a dětská sobota

Ve dnech 12 – 13. 4. 2018 se konal v prostorách českobudějovického výstaviště veletrh cestovního ruchu TRAVELFST. Společnost JIKORD zde měla hlavní stan, kde byl mimo dalších aktivit společnosti prezentován projekt RUMOBIL, především jeho pilotní provoz autobusové linky ve Slepičích horách. Tato oblast je velmi turisticky zajímavá a nyní díky projektu RUMOBIL i snadno dostupná. Zaznamenali jsme zájem o návštěvu oblasti. Na TRAVELFESTU byla navázána i přímá spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, s destinačním oddělením Novohradsko-Doublebsko, které přislíbilo pomoc při reklamní kampani pilotní linky (zejména distribucí materiálů v informačních centrech v oblasti a sdílením informací na Facebooku a webových stránkách).
13. 4. 2018 byl TRAVELFEST doprovázen akcí Dětská sobota, kde jsme se také zúčastnili. Zatímco nejmenší tvořily na téma cestujeme veřejnou dopravou, jejich rodiče byly seznamování s možností využití rodinné jízdenka, která platí na pilotní autobusové lince projektu RUMOBIL.

travelfest-01.jpg

travelfest-02.jpg


Exkurze na naší autobusovou linku vedoucím partnerem projektu
Ve dnech 14. – 15. 5. 2018 nás navštívil vedoucí projektový partner (MLV) a přidružený partner (NASA) v rámci projektové aktivity study trip. Během pobytu jsme kolegy teoreticky a prakticky seznámili s přípravou a realizací pilotní autobusové linky z Kaplice-nádraží do Benešova nad Černou. Bližší informace lze naleznout ZDE.

studytrip-01.jpg

studytrip-02.jpg

studytrip-03.jpg

studytrip-04.jpg

5. etapa projektu RUMOBIL (1. 6. 2018 - 30. 11. 2018)

TRANS&MOTAUTO 2018
Ve dnech 27. – 30. června se JIKORD zúčastnil mezinárodní konference trans&MOTAUTO'18, jejíž 26. ročník pořádala organizace Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering.

Dne 28. června byl představen project RUMOBIL v programu Interreg Central Europe. Účastníci konfrence se dozvěděli o možnostech řešení regionální dopravy, které mohou rovněž implementovat ve svých regionech. Konference se zúčastnilo mnoho účastníků z různých zemí, zejména střední a východní Evropy, ale i asijských zemí (Turecko, Írán, Gruzie).
Účast na konferenci byla přínosná, protože byly prodiskutovány problémy veřejné dopravy v rámci světa a hledala se možná řešení problémů.

Na konferenci přednášel výstupy z provozování pilotní linky v projektu RUMOBIL Ing. Stach:

5-etapa-konference-bulharsko.jpg

STUDIJNÍ CESTA NA PILOTNÍ PROJEKT CHORVATSKÝCH ŽELEZNIC - TURISTICKÝ VLAK ZÁHŘEB – OZALJ

(29. 8. 2018 - 31. 8. 2018)
Ve dnech 28. – 31. srpna se JIKORD a experti z řad smluvních dopravců zúčastnilistudijní cesty na pilotní projekt chorvatských železnic. ÚčastnícI byli v rámci terénního výjezdu seznámeni s implementací turistického vlaku ze Záhřebu do města Ozalj, které se nachází v doposud málo známé destinaci s vysokým turistickým potenciálem. Na setkání s představiteli města proběhly prezentace o činnosti chorvatských železnic, o městě Ozalj a přilehlé oblasti, a především o samotném pilotní projektu. Po prezentacích následovala návštěva místních turistických atrakcí. Bližší informace lze naleznout ZDE.

ozalj-1-po-uprave.jpg

ozalj-2-po-uprave.jpg

_____________________________________________________________________________
Aktuální informace a zajímavosti lze také čerpat z Facebooku https://www.facebook.com/JikordRumobil nebo kliknutím na obrázek:

facebook.jpg


INFORMACE O PILOTNÍM PROVOZU NOVÉ AUTOBUSOVÉ LINKY
Kaplice nádraží – Besednice – Soběnov – Benešov nad Černou
1.4.2018 – 31.7.2018

mapa-linky-s-fotkou-busu-v-ruzku.png

jr-rumobil-s-navaznosti-vlak-bus.jpg


TURISTICKÉ CÍLE V OBLASTI

HRAD POŘEŠÍN

poresin.jpgHrad Pořešín byl založený okolo roku 1280, na strmém ostrohu nad řekou Malší ho vybudoval Bavor ze Strakonic. V roce 1433 byl vypálen a pobořen. Dnes představuje sídlo sdružení Hrady na Malši. V areálu hradu se nachází muzeum, kuchyně, kovárna a krčma.
!!!SLEVA – cestující, kteří se prokáží platnou vlakovou a autobusovou jízdenkou z pilotní linky, mají nárok na 30% slevu ze vstupného na hrad Pořešín a do expozice středověké kovárny. Cestující získají zdarma výtisk mapy středověké Zemské cesty z Českých Budějovic do Rakouska na které leží mnoho hradů a zámků.

BESEDNICE
Na okraji obce Besednice se nachází rozhledna Slabošovka, z které je unikátní výhled do širokého okolí, např. je zde možné shlédnout celé panství hradu Pořešín. V obci sídlí firma Kovářství Ferenczi, kterou je možné navštívit a seznámit se z prací jihočeských uměleckých kovářů. Z obce vede značená turistická trasa na nejvyšší horu Slepičích hor - Kohout s nadmořskou výškou 871 m.n.m.

SOBĚNOV
Obec Soběnov je výchozím bodem na hrad Sokolčí, který představuje opravdové sokolí hnízdo uprostřed divoké přírody a bouřících vod Černé. Po toku řeky Černé je možné se mezi divokými skalami a vodou vrátit na hrad Pořešín.

BENEŠOV NAD ČERNOU
Obec je bránou do Novohradských hor. Nachází se zde památková rezervace s několika zachovalými pozdně gotickými domy, jejichž stavitelem byl Jakud Krčín z Jelčan a kostelem sv. Jakuba. Okolo obce vede značená naučná stezka Brána Novohradských hor. Z obce je možné po značené stezce navštívit hrad Sokolčí, případně lze trasu prodloužit až na hrad Pořešín. Vydat se lze i na nejvyšší horu Kohout či druhým směrem na rozhlednu na Kraví hoře, z níž si lze prohlédnout celé Novohradské hory.

PÁR VĚT O NÁS

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje. Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.